Pla d'estudis Grau en Història

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau és l’única assignatura obligatòria del quart curs dels estudis de grau d’Història. L’estudiant s’hi pot matricular un cop superats 160 crèdits, entre els quals hi ha d’haver obligatòriament tots els corresponents al primer curs.
 
L’objectiu principal és la realització i presentació pública d’un treball de síntesi bibliogràfica o sobre material documental, sobre qualsevol de les matèries del grau. Un/a professor/a tutoritza el treball i orienta l’alumne/a durant el procés d’elaboració. Els treballs han de tenir un caràcter original i es realitzen de manera individual. L’alumne/a ha de demostrar que ha assolit les competències i és capaç d’aplicar els resultats d’aprenentatge bàsics del Grau adquirits durant la seva formació acadèmica a la Facultat (raonament crític, comunicació escrita i oral efectiva, alt grau d’autonomia en la recerca bibliogràfica i de dades, i en l’elaboració, argumentació i defensa del treball, etc.)
 
La Guia docent detalla els objectius, competències, resultats d’aprenentatge, metodologia i activitats formatives i d’avaluació de l’assignatura.
 
Coordinador del TFG: Bernat Hernàndez (Bernat.Hernandez@uab.cat)
 
Llistat de temes. La temàtica concreta del TFG és acordada entre alumne/a i tutor/a. Corresponen als àmbits cronològics de les àrees de coneixement dels departaments que imparteixen docència i recerca al grau d’Història: Ciències i tècniques historiogràfiques, Prehistòria, Història antiga, Història medieval, Història moderna i Història contemporània. 

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.