Pla d'estudis Grau en Filologia i Cultura Franceses - UAB/UB

Treball de fi de grau

La matèria té per objectiu formatiu únic la realització d'un treball de recerca, de síntesi o aplicat, referit a qualsevol de les matèries del grau o a llur interrelació. En principi, es demana fer un treball acadèmic o de recerca amb fonts primàries i/o secundàries, però la Comissió pot acceptar altres formats equivalents en càrrega de treball.

Els estudiants que facin el treball en Llengua i Literatura Franceses seran avaluats d'acord amb els estàndards de nivell C2 de francès (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). La titulació farà una llista de propostes de temes per l'elaboració del TFG que es publicaran al mes de setembre. Cada estudiant haurà de triar les propostes de TFG que més l'interessin. L'estudiant també podrà triar un tema lliurement, sempre amb el vist i plau del seu tutor/a i amb el consentiment del Consell Docent.

Nom del coordinador: Lorraine Baque (Lorraine.Baque@uab.cat)

Material complementari:

· Guia docent

· Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

· Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.