Pla d'estudis Grau en Filologia i Cultura Franceses - UAB/UB

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Filologia i Cultura Franceses

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs 6 54    
3r curs   42 18  
4t curs   30 24 6
Total 66 126 42 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres i la docència està distribuïda entre les dues universitats que imparteixen el grau (vegeu la universitat de docència al costat de la semestralització de les assignatures).

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs (UB) 2n curs (UAB)
 • Introducció a la Llengua Francesa
 • Ús de la Llengua Francesa Oral
 • Llatí
 • Literatura
 • Llengua Catalana o Llengua Castellana
 • Llengua Francesa I
 • Ús de la Llengua Francesa Escrita
 • Història Política Social i Cultural de França
 • Introducció a la Lingüística
 • Introducció a la Literatura Francesa
 • Llengua Francesa II
 • Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I
 • Grans Obres de la Literatura Francesa I
 • Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa
 • Morfosintaxi de la Llengua Francesa
 • Llengua Francesa III
 • Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II
 • Grans Obres de la Literatura Francesa II
 • Història de la Llengua Francesa i la seva Literatura
 • Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa
3r curs (UAB) 4t curs (UB)
 • Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de la Llengua Francesa
 • Lexicologia de la Llengua Francesa
 • Seminari Pràctic d'Expressió en Llengua Francesa I
 • Literatura en Llengua Francesa i Altres Arts
 • Anàlisi del Discurs en Llengua Francesa
 • Seminari Pràctic d'Expressió en Llengua Francesa II
 • Seminari Monogràfic de Literatura en Llengua Francesa
 • Poesia en Llengua Francesa: del Cant a la Injúria de la Bellesa
 • Traducció Literària del Francès I
 • Novel·la Francesa: Crisi del Subjecte i la seva Representació
 • Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès
 • L'Assaig a França: Història de les Idees I
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

 

3r curs (UAB) 4t curs (UB)
 • Lingüística Francesa i Comparada
 • Mètodes de Correcció Fonètica
 • Llengua Francesa en Entorns Professionals
 • Grans Mites de la Cultura Francesa i Francòfona
 • Idioma Modern I (Anglès, Alemany, Èuscar, Italià, Gallec, Grec Modern, Portuguès, Occità, Romanès)
 • Idioma Modern II (Anglès, Alemany, Èuscar, Italià, Gallec, Grec Modern, Portuguès, Occità, Romanès)
 • Expressió Oral del Francès: Taller de Creació
 • Traducció Literària del Francès II: Seminari Pràctic d'Edició d'un Llibre
 • Anàlisi de Textos Francesos
 • Tècniques de l'Ensenyament del Francès: l'Experiència a l'Aula
 • Les Escriptures Polítiques en Llengua Francesa: Història de les Idees II
 • Les Arts a França

 

3r i 4t cursos (UAB o UB)
 • Pràctiques Professionals I
 • Pràctiques Professionals II
Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals
 • Amor, Lírica i Occident*
 • Aventura, Novel·la i Relat Artúric*
 • Literatura i Societat a l'Edat Mitjana*
 • Literatures Medievals Comparades**
 • Literatura Romànica i Gènere**
 • Lingüística Romànica**

 

(*) Assignatures que es cursen a la UAB durant el 3r curs.

(**) Assignatures que es cursen a la UB durant el 4t curs.

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.