Pla d'estudis Grau en Filologia i Cultura Franceses - UAB/UB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Trobareu tot seguit les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UAB i, a continuació, les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.

Guies docents de les assignatures impartides per la UB

Consulteu en aquest enllaç les guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB

1r curs

 106608 - Llengua Francesa I

 106612 - Ús de la Llengua Francesa Escrita

 106611 - Ús de la Llengua Francesa Oral

2n curs

 106609 - Llengua Francesa II

 106626 - Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa

 106616 - Grans Obres de la Literatura Francesa II

 106610 - Llengua Francesa III

 106627 - Morfosintaxi de la Llengua Francesa

 106629 - Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

3r curs

 106628 - Lexicologia de la Llengua Francesa

Optatives

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 106630 - Lingüística Francesa i Comparada