Pla d'estudis Grau en Filologia i Cultura Franceses - UAB/UB

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Explicar la història i la cultura de França i dels països de llengua francesa.
 • Fer servir la llengua francesa escrita i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura franceses.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques i pragmàtiques de la llengua francesa, l'evolució al llarg de la història i l'estructura actual.
 • Identificar les principals tendències literàries i els autors i les obres més significatius de la literatura en llengua francesa.
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar de manera crítica les diferents metodologies per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països francòfons.
 • Fer servir els coneixements adquirits i les metodologies pròpies dels diferents àmbits de la lingüística francesa aplicada.
 • Avaluar i proposar solucions a problemes teòrics o pràctics dels àmbits de la literatura, la cultura i la lingüística franceses.
 • Adaptar els coneixements adquirits a les necessitats pràctiques relacionades amb la literatura, la cultura i/o la lingüística franceses a l’àmbit professional.

Competències transversals

 • Desenvolupar habilitats que facilitin el treball en equip per assolir els objectius planificats.
 • Fer servir les eines digitals i les fonts documentals específiques per captar i organitzar informació.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.