Pla d'estudis Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un exercici de culminació dels estudis universitaris i representa, a la pràctica, el primer projecte d’especialització per a l’estudiant. Amb els coneixements adquirits, té la llibertat de triar un tema i de formular un objectiu que durà a terme, durant tot un semestre acadèmic, amb el guiatge d’un professor. El treball de fi de grau pot ser o bé una síntesi bibliogràfica sobre un tema o bé una recerca sobre un aspecte relacionat amb el pla d’estudis de Llengua i Literatura Catalanes. El resultat final ha de reflectir que l’alumne ha adquirit les competències generals, transversals i específiques transmeses durant la carrera. El TFG té tres parts: una d’escrita, que representa el 60% i que és avaluada pel director del treball, una altra d’oral, que té un valor del 30% i que és qualificada per un tribunal, i una altra que correspon al procés de seguiment de l’elaboració del treball i representa un 10% de la nota final.

Coordinador: Daniel Recasens (Daniel.Recasens@uab.cat)

Guia docent

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.