Pla d'estudis Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

Horaris

Un sol torn de matí. 

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs   6 48 6
Totals 60 126 48 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Llengua Catalana i Lingüística
Menció en Literatura Catalana i Tradició Europea

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Llatí
 • Fonaments de Filologia Catalana
 • Teoria i Pràctica de l'Argumentació
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot
 • Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat
2n semestre
 • Introducció a la Lingüística
 • Gèneres Literaris i Societat Contemporània
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l'Oració a l'Enunciat
 • Literatura Comparada
 • Història Social de la Llengua Catalana
1r semestre
 • Lèxic i Gramàtica
 • Sociolingüística i Diversitat
 • Dels Trobadors a Ramon Muntaner
 • Fonètica Catalana i Estàndard Oral
 • La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda
2n semestre
 • Fonologia Catalana
 • Sintaxi Catalana
 • De Bernat Metge a Curial e Güelfa
 • Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració
 • Poesia Catalana Contemporània
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Estructura, Significat i Discurs
 • Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme
 • Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval
 • Fonaments Lingüístics de la Normativa
 • Ausiàs March i la Poesia Europea
2n semestre
 • Teatre Català
 • Gramàtica Històrica Catalana
 • Morfologia Catalana
 • Literatura Catalana a l'Aula
 • Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals en l'Era Digital
 • Dialectologia Catalana
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari. Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

4t curs
 • Idioma Modern I (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec Modern, Romanès) (*)
 • Idioma Modern II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec Modern, Romanès) (*)
 • Pràctiques Professionals I
 • Pràctiques Professionals II
Menció en Llengua Catalana i Lingüística Menció en Literatura Catalana i Tradició Europea
 • El Català com a Segona Llengua (OB de menció)
 • Lexicografia i Terminologia Catalanes
 • Política i Planificació Lingüístiques
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Adquisició del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Tecnologies del Llenguatge
 • Tipologia Lingüística
 • Literatura i Periodisme: de Josep Pla a Montserrat Roig  (OB de menció)
 • El Conte Medieval Català i la Tradició Romànica
 • Narcís Oller i el Realisme Europeu
 • Poesia Catalana i Romanticisme
 • Teoria i Anàlisi del Teatre
 • Teoria i Anàlisi de la Poesia
 • Tradició Literària Occidental II
 • Pensament Literari
 • La Tradició Clàssica en la Literatura Europea


(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.