Pla d'estudis Grau en Disseny

Treball de fi de grau

Els estudis de grau han de concloure amb l'elaboració i presentació d'un treball que permeti una avaluació global de les competències associades al títol.

El treball de fi de grau es realitza sempre al darrer curs i al llarg dels dos semestres i es defensa davant de Tribunal, prèvia presentació de la corresponent memòria i amb el vist-i-plau del tutor escollit per l'estudiant i que haurà fet el seguiment del treball.

L'objectiu principal del Treball fi de grau es concreta en el desenvolupament tècnic i conceptual d'un projecte en les seves fases de programació, avantprojecte i projecte; és a dir:

  • elecció del tema, anàlisi de l'entorn, identificació de necessitates i requisits i definició conceptual de propósits (programa)
  • elaboració de propostas formals i resolucions tècniques bàsiques (avantprojecte) desenvolupament detallat de les propostes (projecte)

En aquestes fases es treballa amb un sistema de correccions periòdiques del procés de disseny fins a la correcció del projecte, donant indicacions per a la seva òptima finalització i presentació pública.

Pots consultar els TFG al web d'EINA.

Trobaràs informació detallada sobre les característiques i el desenvolupament operatiu del Grau de Disseny al web d’EINA.