Pla d'estudis Grau en Disseny

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Analitzar els objectes, comunicacions i espais habitables per a detectar-hi problemes de disseny, aportar solucions alternatives i avaluar la viabilitat social, tecnològica i econòmica.
 • Avaluar usos i programar funcions orientats a la concepció i formalització de projectes de disseny.
 • Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d’expressió plàstica, de tècniques de representació i de materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.
 • Utilitzar les tècniques bàsiques d’expressió plàstica (dibuix, color i volum) per a representar i crear formes en dues o tres dimensions.
 • Dominar les tècniques de representació gràfica d’espais i volums, plans i superfícies característiques del disseny.
 • Demostrar conèixer i utilitzar  amb criteris especialitzats l’arquitectura de la lletra i els diferents famílies tipogràfiques dels alfabets llatins.
 • Demostrar comprendre els coneixements bàsics sobre els materials i els seves qualitats, i sobre processos i costos de fabricació.
 • Demostrar comprendre els coneixements bàsics de les ciències i disciplines auxiliars del projecte de disseny, com ara l’antropometria i la fisiologia de la percepció visual, l’ergonomía, els mètodes d’avaluació de l’ús, la mercadotècnia, les tècniques de prospecció, etc.
 • Demostrar conèixer i estar familiaritzat amb l’ús del mitjà audiovisual, l’entorn digital i les seves  eines de creació i producció.
 • Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació verbal.
 • Demostrar comprendre el funcionament de l’entorn econòmic, empresarial i institucional en el qual es contracten i desenvolupen professionalment els projectes i les activitats de disseny.
 • Demostrar conèixer l’entorn institucional i associatiu del món professional del disseny i el paper que juguen les diferents entitats i agents socials.
 • Planificar, organitzar, gestionar i administrar el desenvolupament de projectes de disseny, tant en el marc del treball professional autònom com en les organitzacions empresarials o institucionals.
 • Formular i estructurar un pla de negoci orientat al desenvolupament de productes o d’empreses i avaluar la seva viabilitat.
 • Demostrar que es disposa de coneixements sobre el marc legal en el qual es desenvolupen les activitats de disseny: models de contractació, registre de patents, marques, drets d’autor, etc.
 • Demostrar entendre i interpretar de manera pertinent i raonada els textos d’història, teoria i crítica del disseny.
 • Exposar i raonar, de forma oral i escrita, els resultats i els processos de treball dels objectes de disseny propis.
 • Interpretar i valorar críticament productes finals i projectes de disseny tant propis com aliens.
 • Demostrar conèixer els mètodes d’investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l’anàlisi i la crítica del disseny i de l’art.
 • Aplicar amb eficàcia els principis físics elementals i les eines matemàtiques bàsiques, per a la conceptualització i la formalització de projectes de disseny.
 • Disposar de recursos i capacitats per a relacionar conceptes i llenguatges de diferents especialitats de disseny.
 • Dominar els llenguatges plàstics per adequar les intencions comunicatives i expressives a l’ús dels mitjans i tècniques artístiques.

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua nativa i en altres llengües com ara l’anglès que permeti treballar en un context internacional.
 • Elaborar informes professionals i treballs acadèmics.
 • Demostrar conèixer i utilitzar correctament les fonts documentals i la bibliografia necessària tant per a la projectació com per a l’anàlisi i crítica raonada del disseny.
 • Demostrar interès per l’estudi de llengües estrangeres tant per facilitar la comunicació com per accedir a contextos culturals diferents.
 • Dominar el mitjà informàtic i les tecnologies digitals.
 • Capacitat per treballar en equip i aptituds per al diàleg amb els diferents agents i disciplines que poden intervenir en el desenvolupament d’un projecte de disseny.
 • Capacitat per a coordinar, dirigir i liderar grups de treball al voltant d’un projecte de disseny, o bé on el disseny ocupi un lloc rellevant.
 • Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat resolutiva i de presa de decisions.
 • Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l’acabat final d’un projecte de disseny.
 • Capacitat d’adaptació a l’entorn professional nacional i internacional i, en particular, als canvis tecnològics, socials i econòmics que es van produint.
 • Capacitat per a la integració i síntesi de coneixements adquirits en contextos i situacions diferents, amb flexibilitat i creativitat.
 • Orientar l’acció del disseny a partir de valors de respecte a l’entorn ambiental i amb criteris de sostenibilitat.
 • Valorar i fomentar l’ús social de l’entorn i de la comunicació amb atenció especial a l’accessibilitat per a grups d’usuaris i receptors diferents.
 • Valorar i preservar el patrimoni cultural, artístic i paisatgístic.
 • Demostrar que es posseeixen valors i principis deontològics propis de la professió.
 • Demostrar que coneix els fenòmens innovadors i els nous llenguatges i propostes culturals.
 • Capacitat d’autogestionar el desenvolupament d’un itinerari professional.
 • Demostrar una disposició afectiva positiva envers els valors estètics i les qualitats formals de l’entorn material i visual.
 • Demostrar predisposició envers el rigor i l’experimentació propis del mètode científic.