Pla d'estudis Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence

Guies docents de les assignatures

Horaris

Horaris Graus

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final d'estudis
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   48 12  
4t curs   12 36 12
Totals 60 120 48 12

 

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs

1r semestre

 • Fonaments de Programació I
 • Fonaments Matemàtics I
 • Introducció a la IA
 • Processos Cognitius
 • Lògica Computacional

2n semestre

 • Fonaments de Programació II
 • Fonaments de Computació
 • Probabilitat i Estadística
 • Enginyeria de Dades
 • Fonaments Matemàtics II
   

1r semestre

 • Resolució de Problemes
 • Fonaments d'Aprenentatge Automàtic
 • Ètica
 • Ment i Cervell I
 • Fonaments de la Visió per Computador

2n semestre

 • Representació del Coneixement
 • Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund
 • Anàlisi de Grafs i Xarxes
 • Fonaments del Llenguatge Natural
 • Projecte de Síntesi I
3r curs 4t curs

1r semestre

 • Gestió de Projectes
 • Regulació de la IA
 • Gestió de Dades
 • Robots Intel·ligents

2n semestre

 • Programació Distribuïda
 • Innovació Social
 • Agents Autònoms
 • Projecte de Síntesi II
 • Reptes i Aplicacions de la IA I
 • Interacció Social
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte Pràctiques Professionals, que és de 12 crèdits.
 

 3r i 4t cursos 4t curs
 • Formalismes Lògics
 • Programació Paral·lela
 • Enginyeria del Software
 • Seguretat i Privacitat de Dades
 • Ment i Cervell II
 • Visió i Aprenentatge
 • Visió 3D i Anàlisi del Moviment
 • Aprenentatge i Processament del Llenguatge Natural
 • Aplicacions de Processament del Llenguatge Natural
 • Sistemes Multiagent
 • Paradigmes d’Aprenentatge Automàtic
 • Aprenentatge Automàtic Avançat
 • Aprenentatge de Models Seqüencials
 • Navegació Autònoma
 • Sistemes IoT
 • Reptes i Aplicacions de la IA II
 • Reptes i Aplicacions de la IA III
 • Innovació i Emprenedoria
 • Teoria de Jocs
 • Acceleració de la Computació en IA

 

 • Pràctiques Professionals