Pla d'estudis Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Identificar, comprendre i aplicar els conceptes i les tècniques fonamentals de representació del coneixement, raonament i aprenentatge computacional per a la solució de problemes d'intel·ligència artificial.
 • Conèixer, comprendre, utilitzar i aplicar de manera adequada els fonaments matemàtics necessaris per desenvolupar sistemes de raonament, aprenentatge i manipulació de grans volums de dades.
 • Dissenyar, implementar, analitzar i validar solucions algorísmiques eficients i robustes a problemes computacionals derivats del disseny de sistemes intel·ligents.
 • Conèixer i utilitzar de manera eficient les tècniques i eines de representació, manipulació, anàlisi i gestió de dades a gran escala
 • Conceptualitzar i modelar alternatives de solucions complexes a problemes d'aplicació de la intel·ligència artificial en diferents àmbits i crear prototips que demostrin la validesa del sistema proposat.
 • Elaborar estratègies per formular i solucionar diferents problemes d'aprenentatge de manera científica, creativa, crítica i sistemàtica, coneixent les capacitats i les limitacions dels diferents mètodes i eines existents.
 • Conèixer i aplicar les tècniques del processament del llenguatge natural per a l'explotació de dades de naturalesa lingüística i la creació i l'avaluació dels components dels sistemes d'IA basats en el llenguatge.
 • Concebre, dissenyar, analitzar i implementar sistemes intel·ligents capaços d'utilitzar la visió com a mecanisme per interaccionar amb l'entorn.
 • Concebre, dissenyar, analitzar i implementar agents i sistemes ciberfísics autònoms capaços d'interactuar amb altres agents i/o persones en entorns oberts, tenint en compte les demandes i necessitats col·lectives.
 • Identificar, comprendre i analitzar les característiques fonamentals dels mecanismes neuronals i dels processos psicològics i cognitius humans i relacionar-los amb els processos dels sistemes intel·ligents automàtics.
 • Identificar, analitzar i avaluar l'impacte ètic i social, el context humà i cultural, i les implicacions legals del desenvolupament d'aplicacions d‟intel·ligència artificial i de manipulació de dades en diferents àmbits.
 • Conèixer i aplicar els processos d'innovació, transferència tecnològica i participació ciutadana en l'àmbit de la intel·ligència artificial.

Competències transversals

 • Desenvolupar pensament crític per analitzar de forma fonamentada i argumentada alternatives i propostes tant pròpies com alienes.
 • Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, utilitzant adequadament els recursos comunicatius necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l'audiència.
 • Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns, assumint la pròpia responsabilitat i respectant el rol dels diferents membres de l'equip.
 • Analitzar i resoldre problemes de forma efectiva, generant propostes innovadores i creatives per assolir els objectius.
 • Treballar de forma autònoma, amb responsabilitat i iniciativa, planificant i gestionant el temps i els recursos disponibles, adaptant-se a les situacions imprevistes