Accés Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Biologia (0,2)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia i Enginyeria (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Electrotècnia (0,1) 
10,841
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia
 
---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Acreditació professional + 40 anys  

Codi de preinscripció

21139

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis hauria de ser una persona amb capacitat d'abstracció i de raonament lògic, que hagi adquirit una bona formació prèvia de base matemàtica, amb un bon nivell d'anglès (recomanable nivell B2 o equivalent, com a mínim), que tingui interès per la computació i la tecnologia, amb iniciativa i curiositat per explorar i abordar nous reptes, disposició per treballar en equip i interessada per les implicacions socials i ètiques de la tecnologia.  

Formació complementària

 • Introducció a la programació: llenguatge Python (16h)
 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h)
 • Taller de matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h)

Més informació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).