Pla d'estudis Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106553 - Fonaments de Programació I

 106554 - Fonaments de Programació II

 106550 - Fonaments Matemàtics I

 106551 - Fonaments Matemàtics II

 106569 - Lògica Computacional

 106552 - Probabilitat i Estadística

 106577 - Processos Cognitius

 106565 - Enginyeria de Dades

 106555 - Fonaments de Computació

 106558 - Introducció a la IA

2n curs

 106559 - Ètica

 106578 - Ment i Cervell I

 106567 - Anàlisi de Grafs i Xarxes

 106572 - Fonaments d'Aprenentatge Automàtic

 106581 - Fonaments de la Visió per Computador

 106584 - Fonaments del Llenguatge Natural

 106593 - Projecte de Síntesi I

 106564 - Representació del Coneixement

 106570 - Resolució de Problemes

 106573 - Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund

3r curs

 106587 - Agents Autònoms

 106566 - Gestió de Dades

 106562 - Gestió de Projectes

 106598 - Innovació Social

 106556 - Programació Distribuïda

 106594 - Projecte de Síntesi II

 106560 - Regulació de la IA

 106589 - Robots Intel·ligents

Optatives

 106574 - Paradigmes d'Aprenentatge Automàtic

 106557 - Programació Paral·lela

 106582 - Visió i Aprenentatge