Pla d'estudis Grau en Criminologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Criminologia

Horaris

Consulta d'horaris

Exàmens

Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Quadrimestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 
Presència obligada en les activitats guiades pel professorat.

Mencions

Menció en Prevenció i Seguretat
Menció en Execució Penal

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Introducció a la Criminologia
 • Fonaments de la Psicologia Criminal
 • Sociologia General
 • Fonts de Dades en Criminologia
 • Llenguatge Criminològic
 • Introducció al Dret
 • Psicologia Social
 • Estructura Social
 • La Recerca Científica en Criminologia
 • Pedagogia
 • Dret Penal General
 • Mètodes Quantitatius de Recerca en Criminologia
 • Prevenció de la Delinqüència
 • Policia i Seguretat
 • Teories Criminològiques (anual)
 • Dret Penal Especial
 • Anàlisi de Dades
 • Programes d'Intervenció
 • Victimologia
3r curs 4t curs
 • Dret Processal Penal
 • Delinqüència Juvenil
 • Mètodes Qualitatius de Recerca en Criminologia
 • Penologia
 • Política Criminal
 • Anàlisi Geogràfica del Delicte
 • Violència Domèstica i Delinqüència Contra les Dones
 • Delinqüència i Drogues
 • Delinqüència Econòmica
 • Dret Penitenciari
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràcticum extern (12 crèdits) 

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari:

Menció en Execució Penal Menció en Prevenció i Seguretat
 • Penologia Comparada  
 • Delinqüència, Minories i Discriminació
 • Xarxes d'Intervenció Social
 • Delinqüència i Psicopatologia
 • Gènere i Criminologia
 • Tècniques de Resolució del Conflicte
 • Avaluació de Programes i Polítiques Públiques
 • Psicologia Criminal Aplicada
 • Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 
 • Tècniques de Resolució del Conflicte
 • Avaluació de Programes i Polítiques Públiques
 • Delinqüència Organitzada 
 • Investigació Criminal
 • Criminologia Comparada
 • Seguretat Privada en Àmbits Específics
Aquesta menció habilita per obtenir el títol de Director de Seguretat