Pla d'estudis Grau en Criminologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100475 - Estructura social

 100449 - Fonaments de la psicologia criminal

 100455 - Fonts de dades en criminologia

 100434 - Introducció a la criminologia

 103499 - Introducció al Dret

 100454 - La recerca científica en criminologia

 100472 - Llenguatge criminològic

 100433 - Pedagogia

 100448 - Psicologia social

 100474 - Sociologia general

2n curs

 100452 - Anàlisi de dades

 100460 - Dret penal especial

 100459 - Dret penal general

 100450 - Mètodes quantitatius de recerca en criminologia

 100442 - Policia i seguretat

 100441 - Prevenció de la delinqüència

 100439 - Programes d'intervenció

 100444 - Teories criminològiques

 100436 - Victimologia

3r curs

 103953 - Anàlisi Geogràfica del Delicte

 100470 - Delinqüència econòmica

 100467 - Delinqüència i drogues

 100469 - Delinqüència juvenil

 100458 - Dret penitenciari

 100457 - Dret processal penal

 100451 - Mètodes qualitatius de recerca en criminologia

 100462 - Penologia

 100445 - Política criminal

 100464 - Violència domèstica i delinqüència contra les dones

4t curs

 100463 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100443 - Avaluació de programes i polítiques públiques

 103952 - Criminologia Comparada

 100471 - Crims contra la Humanitat i els Drets Humans (2022-23)

 100447 - Delinqüència i psicopatologia

 100468 - Delinqüència organitzada

 100453 - Gènere i criminologia

 103551 - Investigació Criminal

 100461 - Penologia comparada

 100435 - Pràcticum extern

 100446 - Psicologia criminal aplicada

 103954 - Seguretat Privada en Àmbits Específics

 100437 - Tècniques de resolució del conflicte

 100438 - Xarxes d'intervenció social