Pla d'estudis Grau en Criminologia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques

 • Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
 • Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.
 • Utilitzar els mètodes de recerca en ciències socials per diagnosticar els problemes de criminalitat.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes i els fonaments psicològics, pedagògics i sociològics de la criminologia.
 • Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments.
 • Utilitzar correctament el llenguatge jurídic, el psicològic, el pedagògic i el sociològic.
 • Demostrar que es coneix i es comprèn el marc juridicopenal de resposta a la criminalitat (dret constitucional, dret policial, dret processal i dret penal).
 • Demostrar que es coneix el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte.
 • Demostrar que es comprenen els models de prevenció i intervenció de la criminalitat més adequats per a cada problema específic.
 • Identificar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.
 • Demostrar que es comprenen les necessitats de les víctimes sobre la base del coneixement de les teories victimològiques.
 • Identificar el marc legal relatiu als drets i els recursos de les víctimes.
 • Reflexionar sobre els fonaments de la criminologia (teòrics, empírics i eticopolítics) i plantejar aquesta dimensió en les anàlisis i les propostes.
 • Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics.
 • Formular hipòtesis de recerca en l'àmbit criminològic.
 • Dissenyar una recerca criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats.
 • Aplicar les tècniques quantitatives i qualitatives d'obtenció i anàlisi de dades en l'àmbit criminològic.
 • Actualitzar els coneixements criminològics propis de manera autònoma.
 • Identificar la intervenció penal més adequada i efectiva per a cada supòsit concret.
 • Dissenyar un programa de prevenció de la criminalitat.
 • Aplicar un programa de prevenció de la criminalitat en l'àmbit comunitari.
 • Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona per determinar la proposta d'intervenció.
 • Aplicar un programa d'intervenció amb delinqüents, sabent utilitzar el constructe pedagògic de les tècniques d'intervenció criminològica.
 • Aplicar una proposta d'intervenció sobre una persona en execució d'una pena.
 • Avaluar les necessitats d'una víctima per fer una proposta d'intervenció.
 • Executar un programa d'atenció a les necessitats d'una víctima.
 • Avaluar els resultats d'un programa de prevenció o intervenció amb referència a la delinqüència.
 • Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat i no especialitzat, l'anàlisi feta sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.
 • Utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat.
 • Fer la intervenció criminològica sobre la base dels valors de la pacificació, la integració social i la prevenció de nous conflictes.

Competències transversals

 • Treballar de manera autònoma.
 • Treballar en equip i en xarxa.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Redactar un treball acadèmic.
 • Transmetre oralment les idees a una audiència.
 • Relacionar-se respectuosament amb persones.