Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències Ambientals i graduat/da en Geologia

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs  59 6    
2n curs 12 53    
3r curs 10 55 12    
4t curs   61 6  
5è curs   46    4 18
Totals 81 221   22 18

Període lectiu

La matriculació és anual però el curs s'organitza per semestres. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Matemàtiques / 9
 • Física / 9
 • Introducció al Dret / 3
 • Medi Ambient i Societat / 9
2n semestre
 • Química / 9
 • Fisiologia Vegetal i Botànica / 9
 • Usos Humans del Sistema Terra /3
 • Dret Ambiental /6
Anual
 • Fonaments de Geologia / 8
1r semestre
 • Planeta Terra / 4
 • La Vida a la Terra / 6
 • Sistemes d'Informació Geogràfica i Tractament d'Imatges / 4
 • Microbiologia / 3
 • Equilibri Químic i Instrumentació / 9
 • Estadística / 6
2n semestre
 • Hidrologia Superficial i Subterrània / 6
 • Cristal·lografia / 6
 • Treball de Camp de Geologia Regional / 6
 • Economia Ambiental i dels Recursos Naturals / 9
 • Física de les Radiacions i de la Matèria / 6
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Estratigrafia / 6
 • Paleontologia I / 6
 • Geomorfologia I / 6
2n semestre
 • Sedimentologia / 6
 • Paleontologia II / 6
 • Geomorfologia II / 6
 • Administració i Polítiques Ambientals / 3
 • Fonaments d'Enginyeria Ambiental / 6
Anuals
 • Mineralogia / 10
 • Cartografia Geològica / 10
1r semestre
 • Petrologia Ígnia / 6
 • Geologia Estructural I / 6
 • Petrologia Sedimentària / 4
 • Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori / 9
2n semestre
 • Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes / 9
 • Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscos / 9
 • Geologia Estructural II / 6
 • Treball de Camp de Geologia dels Pirineus / 6
 • Pràcticum / 6
5è curs  
1r semestre
 • Ecologia / 9
 • Química de la Contaminació / 6
 • Ciència del Sòl / 6
2n semestre
 • Meteorologia i Climatologia / 6
 • Petrologia Metamòrfica / 6
 • Mètodes Geofísics / 7
 • Treball de Camp de Geologia del Massís Ibèric   / 6
Anual
 • Treball de Final de Grau Geologia / 6
 • Treball de Final de Grau Ciències Ambientals / 12
 

Assignatures optatives

3r i 4t curs: entre 3r i 4t curs s'han de cursar 12 crèdits optatius de Ciències Ambientals
 • Oceanografia / 6
 • Modelització Ambiental / 6
 • Energia i Societat / 6
 • Educació i Comunicació Ambiental / 6
 • Negociació Ambiental / 6
 • Economia Territorial / 6
 • Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional / 6
 • Política Econòmica Ambiental / 3 (A)
 • Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions / 6
 • Microbiologia Ambiental / 6
 • Geologia Ambiental / 3
 • Organització i Gestió de Projectes / 3
 • Temes de Ciència Actual (anual) / 6
 • Energies Renovables i No Renovables / 6
 • Tecnologies Netes i Efluents Industrials / 6
 • Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum / 6
 • Avaluació i Determinació de Paràmetres Químics Ambientals / 3
 • Geografia del Litoral / 3
 • Anàlisi de la Vegetació / 6
 • Ecologia Aplicada / 6
 • Turisme Sostenible / 3
 • Pràctiques Externes / 9
4t curs 5è curs

S'han de cursar 6 crèdits optatius de Geologia:

 • Enginyeria Geològica I: Mecànica de Roques / 6
 • Tectònica Global / 6
 • Registre Geològic del Canvi Global / 6
 • Enginyeria Geològica II: Mecànica de Sòls i Geotècnia / 6
 • Jaciments Minerals / 6
 • Anàlisi de Conques / 6

S'han de cursar 4 crèdits optatius de Geologia:

 • Anàlisi de Riscos Geològics /4
 • Ambients Geològics Actuals / 4
 • Economia i Gestió d'Empresa / 4
 • Roques Industrials i del Patrimoni / 4
 • Geologia del Petroli / 4
 • Models Matemàtics / 4

(A) Assignatura en anglès.


 

Extinció dels estudis

El pla 1435 Grau en Ciències Ambientals s'extingeix a partir del curs 2023-24 i s'implantarà el nou pla 1535 Grau en Ciències Ambientals.
Pel curs 2023-24, el pla d'estudis per l'alumnat que hagi de cursar 1r o 2n curs de l'itinerari simultani Grau en Ciències Ambientals i Geologia serà el següent:

Presentació nou pla d'estudis 1535 Grau en Ciències Ambientals

Nou pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals i Geologia i itinerari simultani


Calendari d'implantació

2023-24.- Docència d'assignatures de 1r i 2n curs del nou pla 1535
2024-25.- Docència d'assignatures de 3r i 4t curs del nou pla 1535