Pla d'estudis Grau en Història

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Història

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet i possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Història i Gènere
Menció en Història de Catalunya
Menció en Història de la Guerra
Menció en Història Moderna
Menció en Història Contemporània
Menció en Història Social i Cultural de les Èpoques Moderna i Contemporània
Menció en Història Antiga
Menció en Història Medieval
Menció en Patrimoni Bibliogràfic i Documental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Expressió Escrita
- Visions Geogràfiques del Món
- Grans Temes de la Filosofia
- Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
- Lectura de la Imatge Artística
- Introducció a la Prehistòria
- Introducció a la Història Antiga
- Introducció a la Història Medieval
- Fonaments del Món Modern
- Fonaments del Món Contemporani
-  Les Societats Prehistòriques
-  Història Social i Econòmica de l'Antiguitat
-  La Formació d'Europa. Segles V-XI
-  L'Època del Gòtic. Segles XII-XV
-  L'Època de la Reforma
-  Paleografia
-  Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica
-  Història Contemporània Universal I, l'Època del Liberalisme
-  Història Contemporània d'Espanya I, l'Època de la Revolució Liberal
-  Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana
3r curs 4t curs
-  L'Època del Barroc
-  L'Època de la Il·lustració
-  Conquesta i Colonització d'Amèrica (Segles XVI-XVIII)
-  Història d'Amèrica Contemporània
-  Tendències Historiogràfiques Actuals
-  Història Contemporània Universal II, l'Època de l'Imperialisme
-  Història Contemporània Universal III, l'Època dels Blocs
-  Història Contemporània d'Espanya II, de la Monarquia a la República
-  Història Contemporània d'Espanya III, el Franquisme i la Democràcia
-  Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l'Autonomia
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs Menció en Història i Gènere
- Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec Modern, Romanès) (*) - Arqueologia de les Dones
- Història i Gènere a l'Antiguitat
- Història de les Dones a l'Edat Mitjana
- Història i Gènere a l'Època Moderna
- Història i Gènere als Segles Contemporanis
Menció en Història de Catalunya Menció en Història de la Guerra
- Prehistòria de Catalunya
- Història Antiga de Catalunya
- Història Medieval de Catalunya
- Història Moderna de Catalunya
- Els Orígens de la Catalunya Contemporània
- Cultures Polítiques i Conflictes Socials a la Catalunya Contemporània
- Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)
- Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat
- Història i Arqueologia d'Al-Àndalus
- Guerra i Societat en l'Època Moderna
- Revoltes i Revolucions a l'Època Moderna
- Relacions Internacionals i Conflictes a l'Època Contemporània
- Revolució i Contrarevolució a l'Època Contemporània
Menció en Història Antiga Menció en Història Medieval
- Història i Gènere a l'Antiguitat
- Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat
- Història Antiga de Catalunya
- Història del Mediterrani en l'Antiguitat
- Història de la Religió i del Pensament en l'Antiguitat
- Història Antiga de la Península Ibèrica (1)
- Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)
- Història de les Dones a l'Edat Mitjana
- Història i Arqueologia d'Al-Àndalus
- Història Medieval de Catalunya
- Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana
- Arqueologia del Territori Medieval
- Història i Arqueologia de les Societats Ibèriques Medievals (1)
- Llatí Medieval
- Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)
Menció en Història Moderna Menció en Història Contemporània
- Revoltes i Revolucions a l'Època Moderna
- Guerra i Societat en l'Època Moderna
- Cultura i Mentalitats a l'Època Moderna
- La Monarquia dels Reis Catòlics
- La Monarquia Hispànica, Segles XVI-XVIII
- Història Moderna de Catalunya
- Ciència i Tècnica a l'Època Moderna
- Història i Gènere a l'Època Moderna
- Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)
- Història i Gènere als Segles Contemporanis
- Els Orígens de la Catalunya Contemporània
- Cultures Polítiques i Conflictes Socials a la Catalunya Contemporània
- Història Social i Econòmica del Món Contemporani
- Història dels Moviments Socials a l'Època Contemporània
- Història del Pensament i de les Cultures Polítiques Contemporànies
- Els Estats Liberals
- Feixisme, Populisme i Nacionalpopulisme al Segle XX
- Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani
- Dictadures i Democràcies al Segle XX (1)
- Ciència i Tècnica a l'Època Contemporània (1)
- Relacions Internacionals i Conflictes a l'Època Contemporània
- Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)
Menció en Història Social i Cultural de les Èpoques Moderna i Contemporània Menció en Patrimoni Bibliogràfic i Documental
- Cultura i Mentalitats a l'Època Moderna
- Història Social i Econòmica del Món Contemporani
- Història dels Moviments Socials a l'Època Contemporània
- Història del Pensament i de les Cultures Polítiques Contemporànies
- Història i Gènere a l'Època Moderna
- Història i Gènere als Segles Contemporanis
- Diplomàtica
- Codicologia i Paleografia
- Epigrafia i Numismàtica
- Textos Llatins
- Llatí Medieval
- Pràctiques Externes (Arxivística i Documentació)
- Història i Arqueologia d'Al-Àndalus

(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, dues (12 crèdits).
(1) Aquest curs, aquestes assignatures no s'ofereixen.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.