Pla d'estudis Grau en Sociologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Sociologia

Horaris

Dos torns: un de matí i un de tarda.

Pots veure l'horari de primer curs més avall i consultar la resta d'horaris al següent enllaç.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Cultura
Menció en Polítiques Laborals i Socials

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Fonaments de Sociologia (anual)
- Ciència Política (anual)
- Economia Política (anual)
- Relacions Internacionals (anual)
- Història Contemporània
- Metodologia i Disseny de la Recerca Social
- Política Social, Família i Migracions (anual)
- Mètodes Quantitatius de Recerca Social
- Pensament Sociològic Contemporani
- Mètodes Qualitatius de Recerca Social
- Les Classes Socials i l'Estratificació
- Teoria Sociològica Micro
- Mètodes d'Anàlisi
- El Gènere i l'Etnicitat
- Gestió de Projectes d'Intervenció Social I
3r curs 4t curs
- El Canvi Social i la Globalització
- Anàlisi Multivariada de Dades
- Sociologia de l'Educació
- Sociologia de la Religió
- Teoria Sociològica Macro
- Epistemologia de les Ciències Socials
- Anàlisi Qualitativa
- Sociologia del Treball
- Sociologia Ambiental
- Gestió de Projectes d'Intervenció Social II
- Treball de Final de Grau (*)

(*) El treball pot enfocar-se com un projecte d'investigació acadèmica o bé d'intervenció social.

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari.

4t curs Menció en Cultura
- Pràctiques Externes
- Treball Domèstic i Vida Quotidiana
- Sociologia del Gènere
Obligatòries de menció:
- Antropologia Social
- Sociologia de la Comunicació
- Sociologia de la Cultura

Optatives de menció:
- Anàlisi d'Organitzacions Religioses
- Sociologia del Coneixement
- Sociologia de les Identitats

Menció en Polítiques Laborals i Socials  
Obligatòries de menció:
- Demografia
- Política Educativa
- Relacions Laborals

Optatives de menció:
- Educació, Escola i Territori
- Economia de les Polítiques Socials
- Sociologia de l'Empresa i de les Organitzacions
- Consum i Sostenibilitat

 
L'assignatura de Pràctiques Externes és de 12 crèdits. La resta d'assignatures optatives és de 6 crèdits.