Pla d'estudis Grau en Sociologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101100 - Ciència política

 101077 - Economia política

 101105 - Fonaments de sociologia

 101141 - Història contemporània

 101138 - Metodologia i disseny de la recerca social

 101091 - Relacions Internacionals

2n curs

 101143 - El gènere i la etnicitat

 101124 - Gestió de projectes d'intervenció social I

 101142 - Les classes socials i l'estratificació

 102146 - Mètodes d'Anàlisi

 101147 - Mètodes qualitatius de recerca social

 101146 - Mètodes quantitatius de recerca social

 101127 - Pensament sociològic contemporani

 102145 - Política social, família i migracions

 101125 - Teoria sociològica micro

3r curs

 101148 - Anàlisi multivariada de dades

 101149 - Anàlisi qualitativa

 101144 - El canvi social i la globalització

 101128 - Epistemologia de les ciències socials

 101123 - Gestió de projectes d'intervenció social II

 101129 - Sociologia ambiental

 101133 - Sociologia de la religió

 101158 - Sociologia de l'educació

 101151 - Sociologia del treball

 101126 - Teoria sociològica macro

4t curs

 104094 - Treball de final de grau

Optatives

 101136 - Antropologia social

 103688 - Consum i Sostenibilitat

 101098 - Demografia

 101157 - Economia de les Polítiques Socials

 101160 - Educació, escola i territori

 101159 - Política educativa

 101139 - Pràctiques externes

 101153 - Relacions laborals

 101137 - Sociologia de la comunicació

 101134 - Sociologia de la Cultura

 101152 - Sociologia de l'empresa i de les organitzacions

 101132 - Sociologia de les identitats

 101131 - Sociologia del coneixement

 101154 - Sociologia del gènere

 101150 - Treball domèstic i vida quotidiana