Pla d'estudis Grau en Biologia Ambiental

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Biologia Ambiental

Horaris

Horaris, Aules i Examens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Biologia Animal
Menció en Biologia Vegetal

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Bioquímica
 • Química
 • Matemàtiques
 • Biologia Cel·lular i Histologia
 • Bioestadística

2n semestre

 • Genètica
 • Medi Físic
 • Ecologia
 • Zoologia
 • Prospecció del Medi Natural
1r semestre
 • Edafologia
 • Ampliació de Zoologia
 • Fisiologia Vegetal
 • Fisiologia Animal Comparada i Ambiental
2n semestre
 • Botànica
 • Fisiologia Vegetal Ambiental
 • Biologia de la Conservació
 • Anàlisi de Cartografia Ambiental
 • Microbiologia
 
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Ecotoxicologia i Contaminació
 • Ecologia Microbiana
 • Micologia
 • Biologia Marina
 • Valoració d'Espècies i Ecosistemes 
2n semestre
 • Ciències de la Biosfera
 • Filogènia i Evolució 
 • Gestió de Recursos Animals i Plagues
 • Estudi de Casos en Biologia Ambiental
 • Anàlisi de la Vegetació
 • Treball Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.
 • Pràcticum en Empreses o Institucions (12 cr.) 

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari:

Menció en Biologia Animal Menció en Biologia Vegetal
 • Biologia i Diversitat d'Invertebrats no Artròpodes
 • Biologia i Diversitat d'Artròpodes
 • Biologia i Diversitat de Vertebrats Terrestres
 • Ictiologia
 • Parasitologia
 • Comportament Animal
 • Biologia Humana
 • Microbiologia Ambiental
 • Economia i Gestió d'Empreses
 • Agrogenòmica
 • Primatologia (3 cr.)

 
 • Biologia i Diversitat de les Fanerògames
 • Ecologia, Evolució i Diversitat de les Criptògames
 • Micologia Aplicada
 • Protecció de Sòls
 • Ecologia Forestal
 • Microbiologia Ambiental
 • Fisiologia Vegetal Aplicada
 • Economia i Gestió d'Empreses
 • Agrogenòmica