Pla d'estudis Grau en Biologia Ambiental

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100811 - Bioestadística

 100855 - Biologia cel·lular i histologia

 100812 - Bioquímica

 100854 - Ecologia

 100853 - Genètica

 100814 - Matemàtiques

 100838 - Medi físic

 100846 - Química

 100851 - Zoologia

 100829 - Prospecció del medi natural

2n curs

 100852 - Microbiologia

 100837 - Ampliació de Zoologia

 100832 - Anàlisi de cartografia ambiental

 100845 - Biologia de la conservació

 100840 - Botànica

 100817 - Edafologia

 100834 - Fisiologia animal comparada i ambiental

 100823 - Fisiologia vegetal

 100822 - Fisiologia vegetal ambiental

3r curs

 100831 - Anàlisi de la vegetació

 100830 - Biologia marina

 100820 - Ciències de la biosfera

 100825 - Ecologia microbiana

 100818 - Ecotoxicologia i contaminació

 100844 - Estudi de casos de biologia ambiental

 100828 - Filogènia i evolució

 100843 - Gestió de recursos animals i plagues

 100827 - Micologia

 100842 - Valoració d'espècies i ecosistemes

4t curs

 100815 - Treball de final de grau

Optatives

 105782 - Agrogenòmica

 100836 - Biologia humana

 100849 - Biologia i diversitat d'artròpodes

 100841 - Biologia i diversitat de les fanerògames

 100850 - Biologia i diversitat de vertebrats terrestres

 100848 - Biologia i diversitat d'invertebrats no artròpodes

 100835 - Comportament animal

 100839 - Ecologia, evolució i diversitat de les criptògames

 100819 - Ecologia forestal

 105781 - Economia i Gestió d'Empreses

 100821 - Fisiologia vegetal aplicada

 100847 - Ictiologia

 100826 - Micologia aplicada

 100824 - Microbiologia ambiental

 100833 - Parasitologia

 100813 - Pràcticum en empreses o institucions

 105780 - Primatologia

 100816 - Protecció de sòls