Pla d'estudis Grau en Criminologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100475 - Estructura social (2020-21)

 100449 - Fonaments de la psicologia criminal (2020-21)

 100455 - Fonts de dades en criminologia (2020-21)

 100434 - Introducció a la criminologia (2020-21)

 103499 - Introducció al Dret (2020-21)

 100454 - La recerca científica en criminologia (2020-21)

 100472 - Llenguatge criminològic (2020-21)

 100433 - Pedagogia (2020-21)

 100448 - Psicologia social (2020-21)

 100474 - Sociologia general (2020-21)

2n curs

 100452 - Anàlisi de dades (2020-21)

 100460 - Dret penal especial (2020-21)

 100459 - Dret penal general (2020-21)

 100450 - Mètodes quantitatius de recerca en criminologia (2020-21)

 100442 - Policia i seguretat (2020-21)

 100441 - Prevenció de la delinqüència (2020-21)

 100439 - Programes d'intervenció (2020-21)

 100444 - Teories criminològiques (2020-21)

 100436 - Victimologia (2020-21)

3r curs

 103953 - Anàlisi Geogràfica del Delicte (2020-21)

 100470 - Delinqüència econòmica (2020-21)

 100467 - Delinqüència i drogues (2020-21)

 100469 - Delinqüència juvenil (2020-21)

 100458 - Dret penitenciari (2020-21)

 100457 - Dret processal penal (2020-21)

 100451 - Mètodes qualitatius de recerca en criminologia (2020-21)

 100462 - Penologia (2020-21)

 100445 - Política criminal (2020-21)

 100464 - Violència domèstica i delinqüència contra les dones (2020-21)

4t curs

 100463 - Treball de Final de Grau (2020-21)

Optatives

 100443 - Avaluació de programes i polítiques públiques (2020-21)

 103952 - Criminologia Comparada (2020-21)

 100471 - Crims contra la Humanitat i els Drets Humans (2020-21)

 100447 - Delinqüència i psicopatologia (2020-21)

 100468 - Delinqüència organitzada (2020-21)

 100453 - Gènere i criminologia (2020-21)

 103551 - Investigació Criminal (2020-21)

 100461 - Penologia comparada (2020-21)

 100435 - Pràcticum extern (2020-21)

 100446 - Psicologia criminal aplicada (2020-21)

 103954 - Seguretat Privada en Àmbits Específics (2020-21)

 100437 - Tècniques de resolució del conflicte (2020-21)

 100438 - Xarxes d'intervenció social (2020-21)