Pla d'estudis Grau en Disseny

Competències bàsiques

En finalitzar el Grau, l'estudiant haurà de ser capaç de:

 • Demostrar que posseeix i comprèn coneixements que relacionen el disseny amb la cultura, les arts visuals, les tendències estètiques i els entorns tecnològics i empresarials, tant històrics com d'avantguarda.
 • Aplicar els coneixements adquirits per proposar millores i innovacions a l'entorn físic i comunicatiu, a partir de processos de conceptualització i de formalització propis del disseny, i exercir la seva activitat d'acord amb les convencions i les pautes d'actuació que caracteritzen l'entorn professional del disseny.
 • Reunir i interpretar les dades rellevants que permetin identificar aquells problemes d'ús i de comunicació a l'entorn quotidià susceptibles de ser resolts mitjançant el disseny, i emetre judicis a partir de criteris raonats sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic que afectin al disseny.
 • Transmetre en un llenguatge verbal i visual especialitzat propi del disseny, les seves propostes; i dominar els recursos i codis necessaris per comunicar-les als diferents agents implicats (clients, fabricants, comercials i públic no especialitzat).
 • Desenvolupar un alt grau d'autonomia que capaciti l'estudiant per seguir el seu aprenentatge a través de cursos de formació avançada i màsters, ja siguin de professionalització com d'investigació.

Competències específiques

 • Analitzar els objectes, les comunicacions gràfiques i els espais habitables per detectar problemes de disseny, aportar solucions alternatives i avaluar la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica.
 • Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d'expressió plàstica, de tècniques de representació i de materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.
 • Dominar les tècniques de representació gràfica d'espais i de volums, de plans i de superfícies característiques del disseny, de les diferents famílies tipogràfiques dels alfabets llatins i de l'arquitectura de la lletra, dels materials i les seves qualitats i de les ciències i disciplines auxiliars dels projectes de disseny, com l'antropometria, la fisiologia de la percepció visual, l'ergonomia, la mercadotècnia, etc.
 • Demostrar que es coneix i s'està familiaritzat amb l'ús del mitjà audiovisual, l'entorn digital i les eines de creació i de producció dels mateixos.
 • Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació verbal.
 • Demostrar que es comprèn el funcionament de l'entorn econòmic, l'empresarial, l'institucional, el legal i l'associatiu, en els quals es contracten i desenvolupen professionalment els projectes i les activitats de disseny.
 • Interpretar i valorar críticament productes finals i projectes de disseny tan propis com aliens.
 • Dominar els llenguatges plàstics per tal d'adequar les intencions comunicatives i expressives a l'ús dels mitjans i de les tècniques artístiques.

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua nativa i en d'altres llengües que els permetin treballar en un context internacional.
 • Demostrar que es coneixen i s'utilitzen correctament les fonts documentals i la bibliografia necessària tant per a la projecció com per a l'anàlisi i crítica raonada del disseny.
 • Capacitat per treballar en equip o per coordinar, dirigir i liderar grups de treball entorn a un projecte de disseny.
 • Tenir iniciativa i capacitat resolutiva, de presa de decisions i motivació per la qualitat dels projectes.
 • Capacitat per a la integració i la síntesi de coneixements adquirits en contextos i situacions diferents, amb flexibilitat i creativitat.
 • Orientar l'acció del disseny a partir de valors de respecte a l'entorn mediambiental i amb criteris de sostenibilitat.
 • Valorar i preservar el patrimoni cultural, artístic i paisatgístic i demostrar una disposició afectiva positiva cap als valors estètics i les qualitats formals de l'entorn material i visual.
 • Demostrar que es posseeixen els valors i principis els deontològics propis de la professió i la predisposició al rigor i a l'experimentació propis del mètode científic.