Pla d'estudis Grau en Història

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica
 • Aplicar mètodes i tècniques propis d'altres ciències socials.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Dominar els conceptes bàsics diacrònics i temàtics propis de la ciència històrica.
 • Dominar la metodologia del treball paleogràfic per a les diverses etapes històriques.
 • Dominar els principals mètodes i tècniques propis de la diplomàtica
 • Adquirir i utilitzar les tècniques pròpies del treball arxivístic.
 • Avaluar críticament les fonts i els models teòrics per analitzar les diverses etapes històriques.