Pla d'estudis Grau en Enginyeria en Organització Industrial

Competències bàsiques

En finalitzar el Grau, els estudiants seran capaços de:

 • Demostrar que posseeixen coneixements de tecnologies industrials, de gestió i d’organització de la producció, així com de direcció i administració d’empreses.
 • Aplicar els coneixements de manera professional a l’anàlisi, al diagnòstic i a la resolució de problemes de gestió i d’organització d’operacions i processos en entorns professionals reals.
 • Reunir i interpretar dades rellevants sobre tecnologia, indicadors econòmics i financers i de processos de producció, per emetre judicis, estudis, informes o treballs anàlegs que incloguin una reflexió sobre l’impacte socioeconòmic i ambiental, i sempre ajustades a les especificacions, els reglaments i les normes d’obligat acompliment d’acord amb uns principis ètics.
 • Redactar i dirigir projectes en l’àmbit de la gestió i l’organització d’operacions i de processos, atenent a les especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment, així com comunicar la informació, les idees, els problemes i les solucions de manera adequada a una audiència, utilitzant el català, el castellà o l’anglès.
 • Desenvolupar un elevat grau d’autonomia que permeti emprendre estudis especialitzats d’alt nivell i altres aprenentatges posteriors.

Competències específiques

 • Demostrar els coneixements adquirits de matemàtiques, de física i de química, de les diferents tecnologies industrials, de les tecnologies de la informació i de la comunicació necessàries per a la comprensió de l’enginyeria d’organització industrial.
 • Aplicar els elements bàsics de la legislació, la regulació i la normalització en el seu àmbit professional.
 • Dissenyar sistemes i processos per solucionar unes determinades necessitats, tenint en compte condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
 • Utilitzar els mètodes, les tècniques i les eines de l’enginyeria, especialment la integració dels sistemes de la informació, amb la tecnologia per operar i controlar sistemes complexos.
 • Gestionar projectes industrials incloent la seva planificació, la direcció, l’execució i la seva avaluació; gestionar els sistemes de producció, els processos i els dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Organitzar empreses industrials i de serveis en qualsevol de les seves àrees funcionals amb una forta orientació emprenedora i d’innovació.

Competències transversals

 • Comunicar-se per escrit o oralment de manera efectiva i adequada en català, castellà o anglès.
 • Aprendre nous coneixements i tècniques de manera autònoma al llarg de tota la vida professional, buscant informació bibliogràfica i utilitzant les eines i mitjans de comunicació i de processat de la informació que proporcionen les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Treballar en equips multidisciplinaris assumint diferents rols, amb absolut respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones.
 • Administrar, dirigir i gestionar grups de treball tot desenvolupant-se en un entorn global i de canvi permanent.
 • Demostrar sensibilitat per la qualitat en els aspectes tecnològics.
 • Assumir la responsabilitat ètica  i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals, de prevenció i de sostenibilitat en l’exercici professional.
 • Millorar la competitivitat a l’entorn actual valorant, com a factors clau, la importància de la gestió de l’experiència, el coneixement, la tecnologia i els processos de canvi d’organització i d’innovació.