Presentació

Estudis de Gènere
El títol en Estudis de Gènere de la UAB és el primer d’aquesta temàtica en el sistema universitari català. Ofereix un programa interdisciplinari, ampli i aprofundit que proporciona a l’alumnat una visió transversal del funcionament del sistema binari de gènere i de l’exercici del poder que s’hi sosté, així com de les desigualtats que ha generat i genera.

Ho fa des de la perspectiva de disciplines diferents que abasten àmbits diversos: l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, antropologia, economia), l’àmbit historicocultural (història, filosofia, llengua i literatura, teoria de la literatura i literatura comparada, comunicació, geografia) i l’àmbit de la salut (psicologia).

El pla d’estudis té en compte continguts teòrics i d’anàlisi cultural, alhora que assegura l’adquisició de competències de caràcter professionalitzador. Dota l’alumnat de les eines necessàries per actuar, amb visió crítica i responsabilitat, sobre les desigualtats que afecten determinats col·lectius, i per contribuir a transformar el món.

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han d’estar interessades en l’anàlisi de la desigualtat de gènere i en la comprensió dels mecanismes que l’han originat. En general, han d’estar compromeses amb la no-discriminació i amb la defensa dels drets de les persones.
Han de comprendre que les desigualtats per raons de gènere i de sexualitat no són un assumpte exclusiu d’uns col·lectius concrets, sinó una qüestió de drets humans i de justícia, en el context de la nostra tradició cultural, encara carregada d’estereotips i prejudicis que cal desmuntar.
Per cursar aquests estudis es recomana tenir capacitat d’observació i d’anàlisi crítica, així com capacitat d’autocrítica i d’autoanàlisi. També es requereix una mentalitat oberta, una mirada integral i no fragmentada de la realitat i una capacitat d’integració en diferents àmbits de treball i en equips interdisciplinaris.

Sortides professionals

Aquests estudis preparen per intervenir professionalment en la introducció de la perspectiva de gènere en diferents àmbits laborals, a través, per exemple, del disseny i de la implementació de plans d’igualtat en empreses i en institucions públiques o del desenvolupament de protocols adaptats a les normatives vigents sobre igualtat.

Alguns dels àmbits laborals d’inserció futura de les persones titulades són:
 • Organismes públics de l’administració (oficines d’igualtat, equips de mediació comunitària, equips de treball social, gabinets de prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Organismes internacionals (Nacions Unides, Creu Roja, UNESCO, OMS, etc.).
 • Associacions de defensa dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBI .
 • Organitzacions vinculades al món econòmic i laboral (sindicats, organitzacions empresarials, cambres de comerç, serveis d’ocupació, etc.).
 • Entitats d’atenció psicosocial en situacions de violència i gabinets d’assessorament psicopedagògic.
 • Consultories de polítiques públiques i socials.
 • Entitats de formació en l’àmbit de les polítiques d’igualtat.
 • Organitzacions no governamentals i organitzacions de cooperació internacional.
 • Grups multidisciplinaris de generació de pensament (think tanks).
 • Lobbies formals (reconeguts oficialment pel Parlament Europeu).
 • Indústries i institucions culturals (editorials, centres cívics, centres culturals, museus, etc.).
 • Mitjans de comunicació.
 • Empreses de màrqueting i publicitat.
 • Associacions d’entitats d’educació en el temps lliure i associacions de centres educatius.
 • Equips i centres de recerca sobre qüestions de gènere.
I en diferents llocs de treball:
 • Consultoria en polítiques de gènere.
 • Direcció de projectes.
 • Coordinació d’equips interdisciplinaris.
 • Persones expertes en la preparació de projectes europeus o nacionals interdisciplinaris.
 • Responsables de polítiques de gènere.
 • Tècnics de polítiques de gènere.

La rellevància social, política i legal del tema i el gran interès mostrat pels ocupadors fan preveure un índex gran d’ocupabilitat.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d'avaluació utilitzades a la titulació són: resolució de casos pràctics, participació en debats, proves escrites, proves orals, elaboració de treballs i exposicions, participació activa a classe, pràctiques d’aula, memòria de pràctiques, informes dels tutors, memòria del treball de final d'estudis.

Horaris

Matí

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21119
60 places
Nombre de crèdits: 180 ECTS
Durada: 3 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Presencial.
Període lectiu: El curs esta organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició