Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0,1)
 • Biologia (0,2)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Cultura Audiovisual (0,2)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Grec (0,1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Història de l'Art (0,1)
 • Literatura Catalana (0,2)
 • Literatura Castellana (0,2)
 • Llatí (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
8,878
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques
Opció d'Arts i Humanitats
7,313 (CAT) / 7,400 (NO CAT)
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
5,000
8,010

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han d’estar interessades en l’anàlisi de la desigualtat de gènere i en la comprensió dels mecanismes que l’han originat. En general, han d’estar compromeses amb la no-discriminació i amb la defensa dels drets de les persones.
Han de comprendre que les desigualtats per raons de gènere i de sexualitat no són un assumpte exclusiu d’uns col·lectius concrets, sinó una qüestió de drets humans i de justícia, en el context de la nostra tradició cultural, encara carregada d’estereotips i prejudicis que cal desmuntar.
Per cursar aquests estudis es recomana tenir capacitat d’observació i d’anàlisi crítica, així com capacitat d’autocrítica i d’autoanàlisi. També es requereix una mentalitat oberta, una mirada integral i no fragmentada de la realitat i una capacitat d’integració en diferents àmbits de treball i en equips interdisciplinaris.

Taules d’adaptacions

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).