Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS
Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0,1)
 • Biologia (0,2)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Cultura Audiovisual (0,2)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Grec (0,1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Història de l'Art (0,1)
 • Literatura Catalana (0,2)
 • Literatura Castellana (0,2)
 • Llatí (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
8,878
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques
Opció d'Arts i Humanitats
7,313 (CAT) / 7,400 (NO CAT)
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
5,000
8,010

Codi de preinscripció

21119

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han d’estar interessades en l’anàlisi de la desigualtat de gènere i en la comprensió dels mecanismes que l’han originat. En general, han d’estar compromeses amb la no-discriminació i amb la defensa dels drets de les persones.
Han de comprendre que les desigualtats per raons de gènere i de sexualitat no són un assumpte exclusiu d’uns col·lectius concrets, sinó una qüestió de drets humans i de justícia, en el context de la nostra tradició cultural, encara carregada d’estereotips i prejudicis que cal desmuntar.
Per cursar aquests estudis es recomana tenir capacitat d’observació i d’anàlisi crítica, així com capacitat d’autocrítica i d’autoanàlisi. També es requereix una mentalitat oberta, una mirada integral i no fragmentada de la realitat i una capacitat d’integració en diferents àmbits de treball i en equips interdisciplinaris.

Taules d’adaptacions

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris