Presentació

Estudis de Gènere
Aquest títol està en procés d'aprovació com a grau oficial amb el nom d'Estudis Socioculturals de Gènere.

El títol en Estudis de Gènere de la UAB és el primer d’aquesta temàtica en el sistema universitari català. Ofereix un programa interdisciplinari, ampli i aprofundit que proporciona a l’alumnat una visió transversal del funcionament del sistema binari de gènere i de l’exercici del poder que s’hi sosté, així com de les desigualtats que ha generat i genera.

Ho fa des de la perspectiva de disciplines diferents que abasten àmbits diversos: l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, antropologia, economia), l’àmbit historicocultural (història, filosofia, llengua i literatura, teoria de la literatura i literatura comparada, comunicació, geografia) i l’àmbit de la salut (psicologia).

El pla d’estudis té en compte continguts teòrics i d’anàlisi cultural, alhora que assegura l’adquisició de competències de caràcter professionalitzador. Dota l’alumnat de les eines necessàries per actuar, amb visió crítica i responsabilitat, sobre les desigualtats que afecten determinats col·lectius, i per contribuir a transformar el món.

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han d’estar interessades en l’anàlisi de la desigualtat de gènere i en la comprensió dels mecanismes que l’han originat. En general, han d’estar compromeses amb la no-discriminació i amb la defensa dels drets de les persones.
Han de comprendre que les desigualtats per raons de gènere i de sexualitat no són un assumpte exclusiu d’uns col·lectius concrets, sinó una qüestió de drets humans i de justícia, en el context de la nostra tradició cultural, encara carregada d’estereotips i prejudicis que cal desmuntar.
Per cursar aquests estudis es recomana tenir capacitat d’observació i d’anàlisi crítica, així com capacitat d’autocrítica i d’autoanàlisi. També es requereix una mentalitat oberta, una mirada integral i no fragmentada de la realitat i una capacitat d’integració en diferents àmbits de treball i en equips interdisciplinaris.

Sortides professionals

Aquests estudis preparen per intervenir professionalment en la introducció de la perspectiva de gènere en diferents àmbits laborals, a través, per exemple, del disseny i de la implementació de plans d’igualtat en empreses i en institucions públiques o del desenvolupament de protocols adaptats a les normatives vigents sobre igualtat.

Alguns dels àmbits laborals d’inserció futura de les persones titulades són:
 • Organismes públics de l’administració (oficines d’igualtat, equips de mediació comunitària, equips de treball social, gabinets de prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Organismes internacionals (Nacions Unides, Creu Roja, UNESCO, OMS, etc.).
 • Associacions de defensa dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBI .
 • Organitzacions vinculades al món econòmic i laboral (sindicats, organitzacions empresarials, cambres de comerç, serveis d’ocupació, etc.).
 • Entitats d’atenció psicosocial en situacions de violència i gabinets d’assessorament psicopedagògic.
 • Consultories de polítiques públiques i socials.
 • Entitats de formació en l’àmbit de les polítiques d’igualtat.
 • Organitzacions no governamentals i organitzacions de cooperació internacional.
 • Grups multidisciplinaris de generació de pensament (think tanks).
 • Lobbies formals (reconeguts oficialment pel Parlament Europeu).
 • Indústries i institucions culturals (editorials, centres cívics, centres culturals, museus, etc.).
 • Mitjans de comunicació.
 • Empreses de màrqueting i publicitat.
 • Associacions d’entitats d’educació en el temps lliure i associacions de centres educatius.
 • Equips i centres de recerca sobre qüestions de gènere.
I en diferents llocs de treball:
 • Consultoria en polítiques de gènere.
 • Direcció de projectes.
 • Coordinació d’equips interdisciplinaris.
 • Persones expertes en la preparació de projectes europeus o nacionals interdisciplinaris.
 • Responsables de polítiques de gènere.
 • Tècnics de polítiques de gènere.

La rellevància social, política i legal del tema i el gran interès mostrat pels ocupadors fan preveure un índex gran d’ocupabilitat.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d'avaluació utilitzades a la titulació són: resolució de casos pràctics, participació en debats, proves escrites, proves orals, elaboració de treballs i exposicions, participació activa a classe, pràctiques d’aula, memòria de pràctiques, informes dels tutors, memòria del treball de final d'estudis.

Horaris

Matí

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21119
60
Nombre de crèdits: 180
Durada: 3
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Presencial.
Període lectiu: El curs esta organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició