Accés Grau en Infermeria

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
  • Química (0,2)
11,392
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències de la Salut 6,563
Altres Proves + de 45 anys 5,000
Titulats universitaris 8,150
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es poden convalidar 6 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS de Dietètica, de Salut Ambiental i de Química i Salut Ambiental (veure pla d'estudis).

Codi de preinscripció

21044

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions, habilitat per a l'autoaprenentatge, i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç de comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Taules d’adaptacions

El Grau d'Infermeria impartit en el nostre centre no substitueix la diplomatura, al ser estudis de nova creació no existeixen taules d'adaptació.

Taules de reconeixements

Els alumnes que accedeixen d'altres estudis podran reconèixer les assignatures que tinguin superades, al Grau d'Infermeria a la Facultat de Medicina. A continuació es detallen la relació d'assignatures reconegudes d'algunes titulacions:
Grau Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat
Grau Infermeria de l'Escola Universitària Sant Pau
Grau Infermeria de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Grau de Medicina de la Facultat de Medicina

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).