Màster Universitari en Recerca en Art i Disseny

Recerca artística i de disseny a través de la teoria y de la praxi: creació visual, cultura del projecte i estètica aplicada

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Art i Disseny

Treballs de fi de màster

Donada la seva naturalesa, el MURAD permet desenvolupar tant treballs d'investigació acadèmica tipus 'paper', com d'investigació artística o de disseny de caràcter creatiu. En tots dos casos amb enfocament original i que puguin considerar-se una aportació al coneixement del seu tema.

En el primer cas, el TFM de recerca acadèmica haurà d'estar centrat en una pregunta de recerca concreta i abordar la importància d'aquesta qüestió en els debats acadèmics. Això suposa demostrar:

  • a) coneixement i comprensió crítica dels debats acadèmics sobre un tema,
  • b) capacitat per orientar el treball cap a una qüestió concreta, i
  • c) habilitat per establir connexions entre la teoria i els exemples o casos concrets.

En el cas dels projectes artístics i de disseny l'alumne podrà proposar continguts de caràcter creatiu i s'acordarà el nivell de realització i resolució que permeti la seva exposició pública. El treball inclourà una memòria raonada del projecte incloent el propòsit, els referents comentats, i la descripció detallada del procés de producció.