Màster Universitari en Recerca en Art i Disseny

Recerca artística i de disseny a través de la teoria y de la praxi: creació visual, cultura del projecte i estètica aplicada

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Art i Disseny

Perfil d'ingrés

Atenent a la vessant teòrica del programa, i a la seva doble dimensió de formació en teoria de l'art i del disseny, l'estudiant que sol·liciti l'ingrés al programa haurà de donar raó de:
 
a. Capacitats: creativitat, reflexió transdisciplinar, facilitat pel treball teòric, entrenament en apreciació estètica, facilitat per l'escriptura, facilitat per la generació i participació en networkings, iniciativa en la generació i gestió de projectes.
 
b. Coneixements: idiomes (imprescindible anglès a nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa), els textos bàsics de la teoria de l'art i el disseny modern i contemporani, les pràctiques contemporànies d'art i disseny, recursos de recerca en xarxa.
 
c. Interessos: en l'àmbit de l'art i en el del disseny contemporanis com llocs de recerca, així com en l'àmbit d'intersecció d'ambdós. En totes les formes de creativitat contemporània, en la seva transversalitat posmedia, en la seva dimensió institucional i empresarial, en la generació i producció de projectes inèdits, en noves professions del tipus food-designer o comissariats independents, en noves formes d'escriptura artística vinculades a la posmedialidad.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar els principals problemes en la interpretació de l'art i el disseny contemporanis i de les seves tendències sent capaç de relacionar-los amb els marcs teòrics i els criteris d'avaluació que regeixen els debats actuals.
 • Discernir els enfocaments i utilitzar críticament els argumentaris principals de l'estètica i la teoria de l'art i el disseny per analitzar les pràctiques creatives i projectuals actuals.
 • Formular hipòtesis, plantejar estratègies de contrastació i utilitzar els procediments d'investigació adequats per a la producció de nou coneixement sobre l'actualitat de l'art i el disseny.
 • Dominar i utilitzar els registres i formats de comunicació adequats per exposar els resultats de la recerca i la crítica d'art i disseny a públics de diferents nivells d'especialització.
 • Utilitzar adequadament els mètodes qualitatius i quantitatius d'investigació per obtenir dades contrastables sobre la percepció, recepció i usos de l'art i del disseny.
 • Analitzar la complexitat del funcionament dels entorns institucionals, polítics, econòmics i empresarials en què es desenvolupen els projectes de disseny i les activitats artístiques així com els seus principals agents i mecanismes de gestió.
 • Identificar i avaluar l'aportació i transferència de coneixement des de les pràctiques artístiques i del disseny.
 • Aplicar les estratègies i habilitats necessàries per interactuar com a agent actiu en els sistemes institucionals de l'art i del disseny.
 • Identificar les especificitats que caracteritzen les pràctiques creatives i projectuals pròpies de l'art i del disseny sent capaç de distingir les diferències i similituds entre els dos camps.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.

 • Dissenyar i gestionar projectes, individualment i en grup.
 • Organitzar i sistematitzar fonts complexes i heterogènies d'informació.
 • Llegir i interpretar imatges i formes en relació als contextos.
 • Desenvolupar les capacitats per a la descripció de l'experiència de l'art i el disseny contemporanis.
 • Reconèixer les funcionalitats rellevants en cada projecte.
 • Generar i participar de networkings internacionals.