Màster Universitari en Traducció Audiovisual

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en traducció i accessibilitat audiovisual, impartida per professorat de reconegut prestigi nacional i internacional

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció Audiovisual

Treballs de fi de màster

L'objectiu del TFM és que els estudiants adquireixin els coneixements i les capacitats necessaris per a la realització d'un treball de recerca en el camp de la traducció audiovisual o l'accessibilitat als mitjans.  El TFM té un valor de 15 ECTS i es defensa públicament davant d'un tribunal.

En el treball de fi de màster els estudiants han de demostrar que:

  1. Han adquirit els coneixements en els quals han estat formats en el màster.
  2. Tenen capacitat reflexiva i crítica.
  3. Tenen coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats.
  4. Són capaços d'utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball i a la recerca.
  5. Són capaços de resoldre problemes, en entorns nous o no familiars, i en contextos amplis o multidisciplinaris, relacionats amb la traducció audiovisual o l'accessibilitat als mitjans.
  6. Són capaços d'exposar i defensar els resultats obtinguts.

Llistat de citacions per a la defensa del TFM (23 de juny de 2020)