Màster Universitari en Traducció Audiovisual

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en traducció i accessibilitat audiovisual, impartida per professorat de reconegut prestigi nacional i internacional

Admissió Màster Oficial - Traducció Audiovisual

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents :

- Podran accedir a aquest màster els llicenciats o graduats en en Traducció i Interpretació, Filologia, Estudis d'Àsia Oriental, Humanitats, Ciències de la comunicació o titulacions equivalents.

- Els estudiants han d'acreditar el coneixement de llengües següent :
  • Anglès - Nivell C1 (excepte en el cas dels titulats en Traducció amb llengua B anglès o els titulats en Filologia Anglesa o equivalents)
  • Espanyol - Nivell C2.2 (Per traducció a l' espanyol en el cas d'estudiants estrangers)
  • Català - Nivell C2.2 (Per traducció al català en el cas d'estudiants estrangers)

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació :

1. Titulació prèvia : 40%

Titulació en Traducció i Interpretació : 40%
Titulació en Filologia : 35%
Titulació en Estudis d'Àsia Oriental, Humanitats i Ciències de la Comunicació : 30%

2. Expedient acadèmic : 35%
3. Coneixement d'idiomes superiors als requerits : 15%
4. Experiència professional en el camp de la traducció audiovisual d'un mínim de dos anys , acreditada mitjançant un certificat d'empresa o un llistat d'empreses i obres traduïdes en el cas de professionals autònoms : 10%

Complements de formació

Els estudiants provinents de titulacions diferents a Traducció i Interpretació necessitaran cursar complements de formació. Per a aquestes titulacions la coordinació, prèvia valoració de l'expedient acadèmic i el currículum vitae, ha de fixar els complements de formació oportuns en cada cas, des de 6 ECTS fins a un màxim de 12 ECTS, de les assignatures que es detallen a continuació :

- Traducció Llengua B - Llengua A1 - 6 ECTS
- Iniciació a la Traducció Especialitzada B - A - 6 ECTS

Els complements de formació són assignatures del grau de Traducció i Interpretació.