Màster Universitari en Traducció Audiovisual

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en traducció i accessibilitat audiovisual, impartida per professorat de reconegut prestigi nacional i internacional

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció Audiovisual

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l'estudiant que vulgui accedir al màster és el d'un llicenciat o graduat en l'àmbit de la Traducció, la Filologia, les Humanitats  els Estudis d'Àsia Oriental i la Comunicació Audiovisual.

L'estudiant hauria de tenir bons coneixements de cultura general, especialment sobre el món audiovisual, així com interès per altres cultures i les noves tecnologies. Hauria de ser una persona creativa i organitzada, amb capacitat de treball en equip i suficiència en ofimàtica.

Pel que fa al coneixement de llengües, els alumnes que no provinguin de les titulacions de Traducció i Interpretació amb llengua B anglès o Filologia Anglesa, hauran d'acreditar oficialment un nivell de C1 d'anglès.

Els alumnes no nadius d'espanyol o català hauran d'acreditar un nivell C2.2 de la llengua a la qual desitgin traduir.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Distingir les diferents modalitats i gèneres textuals de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans i les seves característiques.
 • Analitzar críticament els aspectes estructurals, temàtics i lingüístics de guions cinematogràfics.
 • Reconèixer els problemes de traducció específics de les diferents modalitats de productes audiovisuals i aplicar els coneixements adquirits per resoldre'ls.
 • Identificar i utilitzar els recursos especialitzats disponibles a Internet per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de la traducció audiovisual i promocionar-se com a traductor professional.
 • Traduir i fer accessibles diferents modalitats de productes audiovisuals, productes multimèdia, pàgines web, videojocs, i aplicacions informàtiques.
 • Usar de manera eficient els programes informàtics específics per a traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia i videojocs.
 • Dominar estratègies de correcció, revisió i posedición dels productes audiovisuals.
 • Gestionar projectes de traducció audiovisual, accessibilitat, localització multimèdia, de pàgines web i de videojocs. 
 • Aplicar la metodologia, tècniques, normes i estàndards específics per generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la recerca en l'àmbit de la traducció audiovisual i l'accessibilitat.

Competències transversals

 • Argumentar les pròpies idees des d'una perspectiva lògica.
 • Dissenyar , organitzar, planificar, gestionar i dur a terme projectes , treballant individualment o en un equip unidisciplinari o multidisciplinari , amb esperit crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.
 • Gestionar l'activitat professional pròpia , planificant, organitzant i controlant la seva execució.
 • Demostrar una actitud i un comportament ètic actuant d' acord amb els principis deontològics de la professió.