Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura

Formació avançada en investigació per entendre i interpretar el paper clau de la comunicació i la cultura a les societats contemporànies, marcades per la digitalització i la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Treballs de fi de màster

Tal com recull l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya “quan s'han cursat tots els crèdits d'un Màster, cal elaborar i defensar públicament un treball final per tal d'obtenir l'acreditació corresponent. El treball, conseqüència directa del que s'ha après al llarg dels cursos del Màster, és la redacció per escrit d'un projecte compost per tot un conjunt d'explicacions, teories, idees, raonaments i apreciacions sobre una temàtica concreta escollida entre tutor/a i estudiant.”

La coordinació del Màster rep les propostes dels estudiants sobre els temes que volen treballar i els hi assignarà un tutor la recerca del qual s'aproximi el més possible als interessos de la proposta. Un cop el tutor accepti, s'establirà un calendari de tutories, s'acotarà l'objecte d'estudi i es guiarà a l'estudiant per tal que s'adeqüi tant a l'estructura formal com als requeriments acadèmics que s'esperen del seu TFM. Més informació aquí