Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura

Formació avançada en investigació per entendre i interpretar el paper clau de la comunicació i la cultura a les societats contemporànies, marcades per la digitalització i la globalització

Admissió Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants han d'estar en possessió d'una titulació oficial de grau en algun dels àmbits següents:

  • Comunicació (Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o similars)
  • Ciències Socials (Ciències Polítiques, Dret, Antropologia, Economia o similars)
  • Humanitats (Història, Antropologia o similars)
  • Altres àmbits afins als relacionats

En el cas d'estudiants estrangers procedents de països que no tenen com a llengua oficial l'espanyol ni altres llengües romàniques, se sol·licita que acreditin el coneixement de la llengua espanyola mitjançant la presentació de la certificació DELE o SIELE (nivell C1) o del nivell C d'espanyol del Servei de Llengües de la UAB. També s'admetrà l'acreditació del nivell C de català.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es farà d’acord als següents criteris de prelació:

  • Expedient acadèmic (50%)
  • Nivell B1 d'anglès del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (20%)
  • Experiència professional en l'àmbit de la comunicació (15%)
  • Entrevista personal obligatòria per a tots els candidats (15%)