Màster oficial en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Oferim una visió de les dos vessants de la Química, industrial i investigadora, una oportunitat d'aprendre temes teòric-pràctics d'interès i utilitat per un professional químic

Pla d'estudis Màster Oficial - Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Perfil d'ingrés

A) Estar en possessió d'un títol de llicenciat o graduat en els àmbits de Ciències o Biociències, preferentment en Química, Ciència de Materials, Nanociències, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Biomedicina o Bioquímica.

B) Coneixements d'anglès nivell intermedi.

   

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Definir conceptes, principis, teories i fets especialitzats de les diferents àrees de la Química.
 • Proposar alternatives per a la resolució de problemes químics complexos de les diferents especialitats químiques.
 • Aplicar els materials i les biomolècules en camps innovadors de la indústria i investigació química.
 • Innovar en els mètodes de síntesi i anàlisi química relacionats amb les diferents àrees de la Química.
 • Avaluar correctament els riscos i l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies químiques especials.
 • Dissenyar processos que impliquin el tractament o eliminació de productes químics perillosos.
 • Operar amb instrumentació avançada per l'anàlisi química i la determinació estructural.
 • Analitzar i utilitzar les dades obtingudes de manera autònoma en els experiments complexos de laboratori relacionant-los amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades, i incloent l'ús de fonts bibliogràfiques primàries.

Competències transversals

 • Innovar en espais i àmbits del camp de treball, demostrant iniciativa i esperit emprenedor.
 • Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 • Valorar la responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement en l'àmbit de la Química Industrial i la Investigació Química.
 • Demostrar habilitat d'analitzar, descriure, organitzar, planificar i gestionar projectes.
 • Utilitzar terminologia científica en llengua anglesa per argumentar els resultats experimentals en el context de la professió química.
 • Aplicar correctament les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.
 • Ser capaç de treballar en equip i adaptar-se a equips multidisciplinaris.
 • Valorar la dimensió humana, econòmica, legal i ètica en l'exercici professional, així com les implicacions mediambientals del seu treball.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.