Màster oficial en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Oferim una visió de les dos vessants de la Química, industrial i investigadora, una oportunitat d'aprendre temes teòric-pràctics d'interès i utilitat per un professional químic

Admissió Màster Oficial - Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els aspirants al Màster han de:

Estar en possessió de títol de llicenciat o graduat en els àmbits de Ciències o Biociències, preferentment en Química, Enginyeria Química, Ciència de Materials, Nanociències, Ciències Ambientals, Biotecnologia, o Bioquímica.

Tenir coneixements d'anglès de nivell avançat B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües de el Consell d'Europa.

La Comissió farà una entrevista als alumnes que no presentin títol de el nivell B1 per comprovar que puguin seguir les classes del màster sense dificultat.

Criteris de selecció

Un cop realitzada la preinscripció, en el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  1. Expedient del candidat (60%).
  2. Currículum vitae del candidat (20%).
  3. Entrevista i/o carta de motivació (20%).