Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Formació especialitzada que prepara professionals polivalents, flexibles i qualificats en operativa i management corporatiu avançat, per gestionar i dirigir qualsevol àmbit de les empreses hoteleres.

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió d'Empreses Hoteleres

Perfil d'ingrés

El perfil d'un estudiant del màster és una persona que està en possessió del títol oficial de grau o similar i estigui interessada en l'obtenció d'una formació avançada en direcció hotelera, com a element per millorar les seves expectatives laborals i personals.

És recomanable que els graduats hagin cursat matèries bàsiques o introductòries de turisme, gestió hotelera i / o d'economia de l'empresa.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Dominar els coneixements i les eines de la gestió hotelera avançada
 • Gestionar cadenes hoteleres amb una visió integradora de les diferents àrees de negoci
 • Demostrar una visió global i integradora de l'entorn socioeconòmic mundial i avançar les seves implicacions en la gestió hotelera
 • Formular plans estratègics corporatius a partir de la identificació i anàlisi de les variables rellevants de l'entorn i de les capacitats i recursos corporatius
 • Realitzar plans de màrqueting hotelers acompanyats dels seus conseqüents plans econòmics i financers
 • Establir una estratègia comercial (preus i contingents) específica per a cada un dels canals de comercialització hotelera
 • Dissenyar i interpretar sistemes de control a diferents a diferents nivells organitzatius específics de les companyies hoteleres
 • Aplicar les TIC en la gestió i en l'anàlisi de l'activitat per a la millora i identificació de noves oportunitats de negoci
 • Establir en la gestió una orientació a la qualitat i la responsabilitat social corporativa
 • Fer una estratègia i la seva implementació en gestió dels recursos humans

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.
 • Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
 • Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • Generar idees i solucions innovadores i competitives.