Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Formació especialitzada que prepara professionals polivalents, flexibles i qualificats en operativa i management corporatiu avançat, per gestionar i dirigir qualsevol àmbit de les empreses hoteleres.

Admissió Màster Oficial - Gestió d'Empreses Hoteleres

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir a aquest màster els estudiants hauran de disposar del títol de: grau / llicenciatura / diplomatura en:

Drecció Hotelera
Turisme
Administració i Direcció d'Empreses
Filologies (Anglesa, Alemanya, Francesa ...)
Economia
Psicologia
Ciències Empresarials
Publicitat i Relacions Públiques
Empresa i Tecnologia
Comptabilitat i Finances
Altres titulacions equivalents a les anteriors

De la mateixa manera i per tal de garantir el correcte seguiment de les classes es requerirà a aquells alumnes provinents de països de llengua no hispana estar en disposició del nivell B1 en llengua castellana segons Marc Europeu Comú per a les Llengües.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de preselecció:

- Expedient acadèmic (50%)
- Currículum (per identificar el possible nivell de formació en l'àmbit hoteler i / o experiència professional en el sector hoteler) (25%)
- Entrevista als inscrits (15%)
- Coneixement de l'idioma castellà superior al nivell B1 (5%)
- Coneixement de l'idioma anglès superior al nivell B1 (5%)

Complements de formació

Per a aquells estudiants que vinguin dels graus en Direcció Hotelera i Turisme no correspon la realització de cap complement previ.

Els estudiants que provinguin d'Administració i Direcció d'Empreses i altres àrees d'economia hauran de superar una assignatura de 6 crèdits de complements de formació: Principis bàsics de gestió hotelera (Introducció al turisme i negoci hoteler, Gestió hotelera: Gestió d'aliments i begudes, Gestió d'allotjament, Instal·lacions hoteleres, Houskeeping i Esdeveniments).

Els estudiants de qualsevol altre grau de procedència cursaran, a més de l'assignatura anterior, una altra assignatura de 6 crèdits de complements de formació: Principis bàsics d'empresa (Mercat, empresa i empresari, Comercialització i màrqueting, Finances i Recursos Humans).

Tots dos complements es concretaran assistint a les assignatures Fonaments del sector turístic i hoteler i Economia de l'empresa, que s'imparteixen en el grau en Direcció Hotelera. Aquestes assignatures s'imparteixen coincidint amb els tres primers mesos del màster.