Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Formació especialitzada que prepara professionals polivalents, flexibles i qualificats en operativa i management corporatiu avançat, per gestionar i dirigir qualsevol àmbit de les empreses hoteleres.

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió d'Empreses Hoteleres

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El perfil d'un estudiant del màster és una persona que està en possessió del títol oficial de grau o similar i estigui interessada en l'obtenció d'una formació avançada en direcció hotelera, com a element per millorar les seves expectatives laborals i personals.

És recomanable que els graduats hagin cursat matèries bàsiques o introductòries de turisme, gestió hotelera i / o d'economia de l'empresa.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Dominar els coneixements i les eines de la gestió hotelera avançada
 • Gestionar cadenes hoteleres amb una visió integradora de les diferents àrees de negoci
 • Demostrar una visió global i integradora de l'entorn socioeconòmic mundial i avançar les seves implicacions en la gestió hotelera
 • Formular plans estratègics corporatius a partir de la identificació i anàlisi de les variables rellevants de l'entorn i de les capacitats i recursos corporatius
 • Realitzar plans de màrqueting hotelers acompanyats dels seus conseqüents plans econòmics i financers
 • Establir una estratègia comercial (preus i contingents) específica per a cada un dels canals de comercialització hotelera
 • Dissenyar i interpretar sistemes de control a diferents a diferents nivells organitzatius específics de les companyies hoteleres
 • Aplicar les TIC en la gestió i en l'anàlisi de l'activitat per a la millora i identificació de noves oportunitats de negoci
 • Establir en la gestió una orientació a la qualitat i la responsabilitat social corporativa
 • Fer una estratègia i la seva implementació en gestió dels recursos humans

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.
 • Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
 • Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • Generar idees i solucions innovadores i competitives.