Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés de l'estudiant per excel·lència és el d'un graduat o graduada en Enginyeria Química o en altres enginyeries afins (enginyeria industrial, especialitat química; enginyeria ambiental) amb esperit crític, preocupat pel desenvolupament sostenible, amb motivació per a la biotecnologia, capaç de treballar en equips multidisciplinaris i internacionals, amb capacitat d'abstracció i raonament lògic, amb un sentit pràctic molt desenvolupat i amb capacitat de creació i innovació i habilitats per a treballar en un laboratori de recerca o en entorns professionals.

El perfil d'ingrés de l'estudiant requerirà al seu torn d'uns coneixements substancials d'enginyeria química i elementals de biotecnologia i enginyeria ambiental, així com de la llengua anglesa (nivell B2).

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb el medi ambient i/o la biotecnologia industrial
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere

Competències específiques

 • Integrar i fer ús d'eines d'enginyeria química , ambiental i biològica per al disseny de sistemes biològics enfocats al tractament sostenible de residus i /o a processos biotecnològics industrials.
 • Integrar els coneixements sobre l'estat de la biocatàlisi, els seus camps d'aplicació, les diferents classes de biotransformacions i el disseny d'un procés biocatalítico per a la seva aplicació industrial.
 • Utilitzar els coneixements de l'enginyeria química en el disseny i optimització de processos de remediació de la contaminació en medis naturals.
 • Definir i dissenyar les seqüències d'operacions de separació característiques en processos químics, biotecnològics i ambientals en vista d'augmentar els rendiments de separació i aplicant criteris d'optimització energètica.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal.

 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats innovadors en l'àmbit de l'enginyeria biològica i ambiental
 • Cercar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació amb capacitat de síntesi, anàlisi d'alternatives i debat crític
 • Treballar en un equip multidisciplinari