Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Admissió Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

El perfil d’accés de l’estudiant per excel·lència és el d’un graduat o graduada en Enginyeria Química o altres enginyeries afins (Enginyeria Industrial, especialitat Química; Enginyeria Ambiental) amb esperit crític, preocupat pel desenvolupament sostenible, amb motivació per la biotecnologia, capaç treballar en equips multidisciplinaris i internacionals, amb capacitat d’abstracció i raonament lògic, amb un sentit pràctic molt desenvolupat i amb capacitat de creació, innovació i habilitats per a treballar en un laboratori de recerca o en entorns professionals.

El perfil d’accés de l’estudiant requereix alhora uns coneixements substancials d’enginyeria química i elementals de biotecnologia i enginyeria ambiental, així com de la llengua anglesa (nivell B2).

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord amb els criteris de prelació següents:

  • L’expedient acadèmic de grau (o equivalent) (40 %).
  • Formació multidisciplinària addicional al títol (cursos, màsters, coneixement de llengües) estretament relacionada amb l’enginyeria ambiental o la biològica (20 %).
  • Experiència professional o investigadora prèvia a cursar el màster en un sector relacionat amb l’enginyeria ambiental o la biològica en un lloc rellevant de la companyia: direcció, gestió, investigació o disseny (10 %).
  • Carta de recomanació d’un professor o professora de la universitat d’origen i/o del contractant actual de l’estudiant sobre la seva adequació al perfil de l’estudiant sol·licitat (10 %).
  • Entrevista amb el comitè d’admissió (20 %).

Complements de formació

Poden accedir al màster els llicenciats o graduats en l’àmbit de les ciències ambientals i de la biotecnologia, i altres perfils científics relacionats amb la biologia, la física o la química. Per a aquests perfils s’han establert complements formatius obligatoris (fins a un màxim de 18 ECTS) que s’imparteixen al grau en Enginyeria Química i que serviran per a anivellar els coneixements de tot l’alumnat d’aquestes àrees o enginyeries afins que accedeixin al màster. Aquests complements formatius obligatoris (vegeu la taula següent) es fixen en funció de les assignatures cursades per l’estudiant durant el grau o perquè així ho consideri la coordinació del màster en funció dels coneixements que avalin l’estudiant.

1. Fenòmens de Transport (6).
2. Transmissió de Calor i Termotècnia (9).
3. Simulació de Processos Químics (6).
4. Circulació de Fluids (9).
5. Control, Instrumentació i Automatismes (6).
6. Tecnologia Ambiental (6).
7. Reactors I (6).