Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Admissió Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió al Màster seran els que estableix el RD 1393/2007, és a dir, estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES en l'àmbit de l'enginyeria química sense necessitat de complements de formació.

Igualment podran accedir a aquests estudis sense necessitat de complements de formació:

  • els titulats en sistemes educatius aliens a l'EEES, segons estableix el RD 1393/2007, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols i que faculten en el país estranger expedidor del títol per a l'accés a estudis de postgrau
  • els enginyers químics superiors
  • els titulats en altres àrees però que acreditin coneixements suficients a través del seu certificat acadèmic o de la seva activitat professional

També podran accedir al màster mitjançant formació complementària els enginyers industrials, especialitat química, llicenciats o graduats en l'àmbit de les ciències ambientals i la biotecnologia, enginyers industrials i altres perfils científics com físics o químics.

Finalment, podran accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol títol de grau sense perjudici que s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris per acreditar un perfil com el que capacita per cursar el màster.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  • L'expedient acadèmic de grau (o equivalent) (40%)
  • Formació multidisciplinària addicional al títol (cursos, màsters, coneixement de llengües) estretament relacionat amb l'enginyeria ambiental o la biològica (20%)
  • Experiència professional o investigadora prèvia a la realització del màster en un sector relacionat amb amb l'enginyeria ambiental o la biològica en un lloc rellevant de la companyia: direcció, gestió, investigació o disseny (10%)
  • Carta de recomanació d'un professor de la universitat d'origen i / o de l'actual contractant de l'estudiant sobre l'adequació del mateix al perfil de l'estudiant sol · licitat (10%)
  • Entrevista amb el comité d'admissió (20%)

Complements de formació

Podran accedir al màster els/les llicenciats/as o graduats/as en l'àmbit de les ciències ambientals i de la biotecnologia, i altres perfils científics relacionats amb la biologia, la física o la química. Per a aquests perfils s'han establert complements formatius obligatoris (fins a un màxim de 18 ECTS) que s'imparteixen en el Grau d'Enginyeria Química i que serviran per a anivellar els coneixements de tot l'alumnat d'aquestes àrees o enginyeries afins que accedeixin al màster. Aquests complements formatius obligatoris (vegeu la següent taula) es fixaran en funció de les assignatures cursades per l'estudiant durant el seu grau o perquè així ho consideri la coordinació del màster en funció dels coneixements que avalin a l'estudiant.

1 . Fenòmens de transport (6)
2 . Transmissió de calor i termotècnia (9)
3 . Simulació de processos químics (6)
4 . Circulació de fluids (9)
5 . Control , instrumentació i automatismes (6)
6 . Tecnologia Ambiental (6)
7 . Reactors I (6)