Màster oficial en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Admissió Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió al Màster seran els que estableix el RD 1393/2007, és a dir, estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES en l'àmbit de l'enginyeria química sense necessitat de complements de formació.

Igualment podran accedir a aquests estudis sense necessitat de complements de formació:
  • els titulats en sistemes educatius aliens a l'EEES, segons estableix el RD 1393/2007, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols i que faculten en el país estranger expedidor del títol per a l'accés a estudis de postgrau
  • els enginyers químics superiors
  • els titulats en altres àrees però que acreditin coneixements suficients a través del seu certificat acadèmic o de la seva activitat professional
També podran accedir al màster mitjançant formació complementària els enginyers industrials, especialitat química, llicenciats o graduats en l'àmbit de les ciències ambientals i la biotecnologia, enginyers industrials i altres perfils científics com físics o químics.

Finalment, podran accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol títol de grau sense perjudici que s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris per acreditar un perfil com el que capacita per cursar el màster.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
  • L'expedient acadèmic baremat de l'estudiant (60%)
  • Formació multidisciplinària addicional al títol (cursos, màsters, coneixement de llengües) estretament relacionat amb l'enginyeria ambiental o la biològica (20%)
  • Experiència professional o investigadora prèvia a la realització del màster en un sector relacionat amb amb l'enginyeria ambiental o la biològica en un lloc rellevant de la companyia: direcció, gestió, investigació o disseny (10%)
  • Carta de recomanació d'un professor de la universitat d'origen i / o de l'actual contractant de l'estudiant sobre l'adequació del mateix al perfil de l'estudiant sol · licitat (10%)

Complements de formació

Atès que el màster que es proposa preveu l'entrada de graduats, enginyers tècnics industrials, enginyers industrials i llicenciats en altres àrees, s'han establert uns complements formatius (fins a un màxim de 25 ECTS) que s'imparteixen en el Grau d'Enginyeria Química que serviran per anivellar els coneixements de tots els alumnes d'aquestes àrees o afins que accedeixin al màster. Aquests coneixements es fixaran en funció de les assignatures optatives cursades per l'estudiant o perquè així ho consideri el coordinador del màster en funció dels coneixements que avalin l'estudiant .

1 . Fenòmens de transport (6),
2 . Transmissió de calor (4),
3 . Simulació de processos químics (3)
4 . Circulació de fluids (6)
5 . Control , instrumentació i automatismes (6)
6 . Enginyeria del medi ambient (6)
7 . Reactors (6)

En qualsevol cas, la Comissió del Màster analitzarà els estudis previs i establir la necessitat o no de cursar complements formatius.