Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental

Formació de professionals i investigadors que integrin conceptes d’enginyeria química en els àmbits de la biotecnologia industrial i la enginyeria ambiental

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria Biològica i Ambiental

Coneixements

 • Descriure els principis bàsics que regeixen l’enginyeria biològica i l’ambiental.
 • Analitzar el funcionament i determinar els usos principals de les eines disponibles en els àmbits de l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental per a oferir solucions sostenibles i innovadores a les necessitats i les demandes de la societat.
 • Compilar els elements, els mètodes, les equacions o els sistemes clau més adequats per a la resolució de problemes de naturalesa diversa i complexa mitjançant eines pròpies de l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental.
 • Reconèixer les dimensions ètiques, econòmiques, legals, de gènere i mediambientals d’un projecte, procés o producte dins l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental.

Habilitats

 • Analitzar críticament els principis, els valors i els procediments que regeixen l’exercici professional.
 • Comunicar els coneixements, els resultats i les conclusions del treball propi per al desenvolupament d’un procés o producte i justificar les decisions preses per a dur-lo a terme a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara, concisa i sense ambigüitats.
 • Buscar, comparar, analitzar críticament i sintetitzar la informació obtinguda de bases de dades i altres fonts per a resoldre problemes complexos de la seva especialitat.
 • Utilitzar les eines informàtiques pertinents per a complementar els coneixements en l’àmbit de l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental.
 • Identificar la necessitat de formació contínua pròpia i abordar-la de forma independent mitjançant el treball autònom i autodirigit.
 • Dissenyar aplicacions i processos complexos per a resoldre problemes en entorns nous i en contextos potencialment amplis o multidisciplinaris.
 • Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d’una tasca encomanada al si d’un grup de treball, fent una gestió adequada del temps i dels recursos, independentment de la formació prèvia dels membres de l’equip.

Competències

 • Aplicar el mètode científic, les tècniques i els recursos específics per a investigar i produir resultats innovadors en l’àmbit de l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental.
 • Dissenyar processos o projectes d’innovació i investigació que requereixin l’ús de models teòrics, tècniques o eines pròpies de l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental.
 • Aplicar els mètodes, les eines i les estratègies per a desenvolupar projectes d’enginyeria biològica i/o enginyeria ambiental amb criteris d’estalvi energètic i sostenibilitat.
 • Integrar i usar les eines pròpies de l’enginyeria química, l’enginyeria biològica i l’enginyeria ambiental per a dissenyar sistemes biològics enfocats al tractament sostenible de residus i/o de processos biotecnològics industrials.