Màster oficial en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Pla d'estudis Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Perfil d'ingrés

El màster en emprenedoria i innovació social s'adreça a persones eminentment proactives; amb habilitat per identificar problemes i proposar solucions alternatives, superar dificultats i prendre decisions de forma propositiva; amb capacitat d'interacció, empatia i solidaritat; curioses i inconformistes; obertes i transformadores, i alhora creatives.

S'adreça a persones amb formació de grau en qualsevol disciplina acadèmica des d'Arts i Humanitats fins Ciències o Enginyeria i Arquitectura, passant per les Ciències Socials i Jurídiques, i les Ciències de la Salut. La proposta d'estudis és íntegrament transversal i no es requereix cap coneixement previ sobre les matèries que configuren el seu àmbit temàtic.

A més de la formació adquirida en el grau, un altre aspecte fonamental, que es valorarà en una declaració d'objectius o carta de motivació, és la sensibilitat social de l'alumnat. Qüestions com la transició cap a un model econòmic més sostenible, més equitatiu i orientat al bé comú són fonamentals. Valors democràtics i solidaris, la creació i distribució equitativa de la riquesa, l'equitat de gènere i el respecte a la diversitat han de ser valors compartits per l'alumnat d'aquest màster. I no només compartits, sinó practicats i amb voluntat d'eixamplar a través de la pràctica professional. Aquests valors, però, han de combinar-se amb aquesta vocació proactiva i transformadora per aconseguir sensibilitat, coneixement i capacitació, i explotar així les competències emprenedores de cadascú.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Desenvolupar actituds emprenedores i aplicar idees innovadores en la resolució de problemes socials; conèixer les característiques narratives i expressives d'un missatge creatiu i saber gestionar creativament la comunicació persuasiva
 • Intervenir en diferents contextos i camps d’aplicació de l’antropologia social relatius a la intercooperació, especialment amb referència al desenvolupament i la cooperació en projectes de transformació social, la utilització social de l’espai i altres àrees d’intervenció com les relacions interculturals.
 • Analitzar i reconèixer on i per què les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial èmfasi en el rol integrador d’aquesta en les organitzacions i en els principis ètics subjacents al tractament de la informació i l’ús intensiu i canviant de la tecnologia.
 • Determinar l’especificació, el disseny i la implementació dels sistemes d’informació empresarial necessaris amb propostes, anàlisis, validacions i manteniment de solucions tecnològiques.
 • Establir objectius de comunicació externa i interna i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre el projecte de transformació social, les persones que hi treballen i la societat.
 • Aplicar els processos bàsics de disseny, formulació i implementació d’un projecte emprenedor social d’acord amb el marc regulador de creació d’empreses i tipus alternatius d’entitats sense ànim de lucre.
 • Aplicar a la creació d’empreses i tipus alternatius d’entitats sense ànim de lucre els coneixements bàsics del marc jurídic regulador de la creació d’empreses i altres entitats, així com saber gestionar la contractació i fiscalitat d’aquestes empreses i entitats.
 • Analitzar els desafiaments i problemes derivats del disseny i aplicació de polítiques públiques reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la democràcia, els drets humans, la justícia social, la igualtat de gènere, la distribució equitativa de riquesa i el desenvolupament sostenible.
 • Saber aplicar les eines metodològiques i tècniques d’estudi de la posició dels individus en l’estructura social i de les relacions i dinàmiques socials.
 • Demostrar capacitat d’integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències adquirides en el màster en el desenvolupament i l’aplicació efectiva d’idees i projectes emprenedors en l’àmbit de la transformació social.
 • Reconèixer i valorar el treball en equip, i validar o qüestionar raonadament la viabilitat d’idees i projectes de transformació social des de les diferents perspectives econòmica, social i jurídica.
 • Identificar i valorar la qualitat del treball dut a terme, i saber utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius de valoració del rendiment i valor social d’idees i projectes emprenedors, així com de valoració de l’impacte de les polítiques públiques de caràcter social.
 • Aplicar i fomentar en el desenvolupament d’idees i projectes de transformació social, mitjançant el coneixement de la norma jurídica, les polítiques públiques d’àmbit social i l’anàlisi de dades, l’equitat de gènere, la recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa de la riquesa.
 • Cuidar i defensar l’economia de proximitat i els espais públics, físics i digitals, d’acord amb valors democràtics i solidaris.

Competències transversals

 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Actuar acadèmicament i professionalment valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.