Màster Universitari en Osteopatia

Les Escoles Universitàries Gimbernat són capdavanteres en l'ensenyament de l'osteopatia. Ofereixen un programa complert i equilibrat, tant en la distribució del temps com en els continguts

Pla d'estudis Màster Oficial - Osteopatia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

Aquest Màster està dirigit a diplomats i graduats en Fisioteràpia o títol equivalent, amb interès per formar-se en la pràctica assistencial holística pròpia de la Osteopatia i amb capacitat de donar resposta preventiva, terapèutica i educativa a les necessitats assistencials i de recerca aplicada a la seva pràctica clínica. Es recomana que l'estudiant tingui les característiques següents:
 • Capacitat de comunicació i empatia
 • Capacitat de percepció i atenció
 • Capacitat de síntesi i de planificació del treball
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'adaptació a situacions canviants
 • Màxim respecte a la privacitat de les persones

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Demostrar que coneix les ciències, models, tècniques i instruments en què es fonamenta i desenvolupa la Osteopatia.
 • Avaluar el pacient/persona des del punt de vista de l'osteopatia amb l'objectiu de determinar la pertinència o no d'una intervenció en el marc de l'osteopatia.
 • Elaborar una orientació diagnòstica d'osteopatia en les alteracions i / o disfuncions dels diferents sistemes, aparells i òrgans.
 • Dissenyar un pla d'intervenció d'osteopatia ajustat a la clínica ia les necessitats del pacient / persona.
 • Aplicar els diferents procediments, mètodes i tècniques de tractament propis de l'osteopatia adequats a la clínica ia les necessitats del pacient/persona.
 • Prendre decisions sobre la indicació, progressió, modificacions i / o finalització d'una intervenció osteopàtica, derivant, si es donés el cas, el pacient a un altre professional. Indicar les mesures més idònies per a la prevenció de la malaltia a cada situació clínica particular.
 • Aplicar la Metodologia de la investigació científica així com la intervenció o adquisició de la pràctica basada en l'evidència de la cultura professional.
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació orientats a la pràctica clínica de l'Osteopatia i la Salut.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.
 • Analitzar, sintetitzar i prendre decisions en una situació clínica determinada.
 • Resoldre problemes i adaptar-se a noves situacions, individualment i col·lectivament, sorgides en la pràctica professional.
 • Identificar i utilitzar els principis de garantia de qualitat en la pràctica professional.
 • Adoptar els aspectes legals i ètics en l'exercici de l'activitat professional.