Màster Universitari en Osteopatia

Les Escoles Universitàries Gimbernat són capdavanteres en l'ensenyament de l'osteopatia. Ofereixen un programa complert i equilibrat, tant en la distribució del temps com en els continguts

Matrícula Màster Oficial - Osteopatia

Estudiants de nou ingrés al màster

Per accedir al màster s’ha d’estar en possessió d’un títol oficial de diplomat o graduat en Fisioteràpia, o equivalent.
El perfil d’ingrés recomanat és el d’un estudiant interessat en adquirir una formació avançada en el camp de l’osteopatia.

És recomanable que l’estudiant tingui capacitat de comunicació i empatia, que sigui capaç de concentrar-se, sintetitzar, planificar i treballar en equip, i també d’adaptar-se a les situacions canviants.

També és convenient que tingui almenys coneixements bàsics d’anglès i francès.

Podeu consultar més informació a la web del Màster Universitari en Osteopatia.

Preu:

6.940,20€ (curs 2023/24)

Crèdits:

120 ECTS