Màster Universitari en Microbiologia Aplicada

Una visió multidisciplinària, integradora i avançada dels coneixements de la microbiologia aplicats als àmbits ambiental, biotecnològic, industrial, molecular i sanitari.

Pla d'estudis Màster Oficial - Microbiologia Aplicada

Perfil d'ingrés

L'estudiant ideal seria aquell graduat o llicenciat en Biociències o Ciències de la Salut amant de la Biologia en general i de la Microbiologia en particular. Optimista quant a les seves capacitats d'aprenentatge i al seu futur com microbiòleg. Amb les idees clares quant a què és el que vol aconseguir com a professional i capacitat per assolir els seus objectius a través d'una actitud proactiva, disciplinada i emprenedora.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres, la caracterització i l'anàlisi de poblacions i de comunitats microbianes.
 • Dissenyar eines i estratègies basades en microorganismes per optimitzar processos industrials, valorar l'impacte ambiental de l'activitat humana i recuperar ambients contaminats.
 • Demostrar un coneixement actualitzat de la metodologia utilitzada en els àmbits de la microbiologia ambiental, molecular, industrial o clínica.
 • Interpretar els resultats obtinguts en les anàlisis microbiològiques per prendre les decisions adequades i proposar solucions a problemes biològics plantejats en diferents àmbits.
 • Desenvolupar tasques de forma autònoma en l'àmbit de la microbiologia i en el si d'un entorn laboral.
 • Concebre, dissenyar i proposar projectes de recerca així com ser capaç de realitzar articles científics de revisió en l'àmbit de la microbiologia.

Competències transversals

 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la microbiologia i ciències afins.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar oralment i per escrit.
 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Analitzar els resultats d'investigació per obtenir nous productes o processos valorant la seva viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.