Màster Universitari en Fisioteràpia en pediatria

Professionals formats, especialitzats i dotats de les competències adients perquè siguin reconeguts dins els equips multidisciplinaris d’atenció a la infància

Pla d'estudis Màster Oficial - Fisioteràpia en pediatria

Perfil d'ingrés

El màster universitari en Pediatria proposa, sense deixar de banda l’àmbit de la investigació, una formació professionalitzadora d’especialització adreçada als titulats universitaris en Fisioteràpia que desitgin ampliar els coneixements en l’àmbit de la fisioteràpia en pediatria, amb l’objectiu d’oferir una activitat assistencial més eficient.
El perfil dels estudiants d’aquesta titulació és el d’una persona amb les característiques següents:
Capacitat de percepció i atenció.
Capacitat de treball en equip i de planificació del treball.
Capacitat d’innovació.
Raonament lògic.
Capacitat de comunicació i empatia.
Capacitat de síntesi.
Rigor i metodologia.
Capacitat d’adaptació a situacions canviants.
Màxim respecte a la privacitat de les persones.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Reconèixer i diferenciar en profunditat els canvis anatòmics, fisiològics i del desenvolupament que es produeixen al llarg de la infància i que justifiquen una intervenció de fisioteràpia.
 • Identificar en profunditat les patologies neurològiques, respiratòries i de l'aparell locomotor més freqüents en pediatria i susceptibles de tractament de fisioteràpia.
 • Avaluar de manera exhaustiva al pacient pediàtric, utilitzant procediments i instruments validats i de fiabilitat contrastada en fisioteràpia pediàtrica, amb l'objectiu de determinar les seves limitacions i capacitats relacionades amb la postura, i el moviment i les seves implicacions funcionals, associades a la patologia que presenti i que sigui susceptible de tractament de fisioteràpia.
 • Dissenyar un pla avançat d'intervenció de fisioteràpia en pediatria ajustat a la clínica ia les necessitats del pacient infantil, tenint en compte el diagnòstic, l'edat, l'entorn cultural i l'àmbit en el qual es realitza l'actuació de fisioteràpia, ja sigui en el context sociosanitari o escolar.
 • Aplicar de manera precisa els diferents procediments, mètodes i tècniques de tractament propis de la fisioteràpia pediàtrica segons sigui el context d'intervenció, escolar o sociosanitari, revisar-los i adaptar-los en funció de la evolucióndel pacient.
 • Indicar les mesures més efectives per a la prevenció de complicacions derivades de la situació clínica adaptades a l'àmbit en què es dugui a terme la intervenció de fisioteràpia pediàtrica ia l'entorn familiar
 • Aplicar el mètode científic en el plantejament i la resolució de problemes clínics complexos, tant en la intervenció clínica com en la investigació de la fisioteràpia en pediatria.
 • Utilitzar els coneixements de metodologia de recerca per dissenyar i desenvolupar línies de treball i d'investigació relacionades amb la pràctica clínica de la fisioteràpia pediàtrica, la salut i la inclusió escolar i social de la població infantil amb discapacitat amb l'objectiu de generar evidència científica.

Competències transversals

 • Analitzar, sintetitzar i prendre decisions raonant amb sentit crític davant de les diferents actuacions a la pràctica professional i en la investigació.
 • Resoldre problemes sorgits a la pràctica professional i la investigació.
 • Plantejar protocols de treball a través de la recerca d’informació en la literatura científica.
 • Assumir i demostrar la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional en la intervenció terapèutica.
 • Desenvolupar prou autonomia per participar en projectes interdisciplinaris d’investigació i col·laboracions científiques, i transferir els resultats.